drukuj    zapisz    Powrót do listy

6153 Warunki zabudowy  terenu, Prawo pomocy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odmówiono przyznania prawa pomocy, II SA/Lu 507/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-08-01, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Lu 507/07 - Postanowienie WSA w Lublinie

Data orzeczenia
2008-08-01  
Data wpływu
2007-06-20
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Sędziowie
Anna Puton-Mazurkiewicz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6153 Warunki zabudowy  terenu
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
II OZ 1228/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-30
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odmówiono przyznania prawa pomocy
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 170, art.258 par. 1 i par.2 pkt 7
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie - Anna Puton-Mazurkiewicz po rozpoznaniu w dniu 1 sierpnia 2008r. na posiedzeniu niejawnym wniosku D. J.-T. z dnia 23 lipca 2008r. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym przez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi D. J.-T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...], nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy postanawia : odmówić D. J.-T. przyznania prawa pomocy.

Uzasadnienie

Strona skarżąca w dniu 23 lipca 2008r. (data nadania w urzędzie pocztowym) złożyła kolejny wniosek o przyznanie prawa pomocy na urzędowym formularzu domagając się przyznania prawa pomocy w częściowym zakresie przez zwolnienie od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.

Stwierdzić należy, że złożony wniosek nie zasługuje na uwzględnienie z niżej przytoczonych powodów:

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwana dalej p.p.s.a., co do zasady nie ogranicza strony co do ilości wniosków o przyznanie prawa pomocy, jakie może składać w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Zgodnie jednak z art. 170 ustawy p.p.s.a. orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i Sąd, który je wydał, lecz również inne sądy i inne organy państwowe, a w przypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby. Związanie prawomocnym orzeczeniem powoduje ten skutek, że ponowny wniosek o przyznanie prawa pomocy złożony po prawomocnym oddaleniu poprzedniego podlega co prawda merytorycznemu rozpoznaniu, jednakże w przypadku stwierdzenia iż nie uległy zmianie okoliczności sprawy, powinien zostać oddalony. Zatem w przypadku ponownego wniesienia wniosku o przyznanie prawa pomocy przez tę samą osobę, jeżeli jej sytuacja finansowa nie uległa istotnemu pogorszeniu, zaś ponowny wniosek dotyczy przyznania prawa pomocy w tym samym zakresie co uprzednio prawomocnie rozpoznany wniosek, brak jest podstaw do uwzględnienia takiego wniosku.

Sytuacja taka zachodzi w rozpoznawanej sprawie. Pierwszy wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym przez zwolnienie od kosztów sądowych strona skarżąca wniosła w dniu 4 lipca 2007r. (data nadania w urzędzie pocztowym). Z informacji podanych w urzędowym formularzu oraz załączonych na wezwanie referendarza sądowego dokumentach wynikało, że strona prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z mężem i uczącym się dzieckiem, a źródłem utrzymania rodziny jest wynagrodzenie z tytułu pracy strony w wysokości [...] zł oraz dochody osiągane z gospodarstwa rolnego o pow. [...] ha fiz. ([...] ha przel.), z którego roczny dochód wynosi [...] zł ([...] zł miesięcznie). Strona wykazała, że oprócz opisanego wyżej gospodarstwa posiada dom o pow. [...] m2, ponadto wykazała brak zasobów pieniężnych i przedmiotów wartościowych. Ponadto z akt sprawy wynika, że strona jest właścicielem działki nr [...] o pow. [...] ha w miejscowości [...] k. [...], dla której wystąpiła o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Rozpoznając wniosek o prawo pomocy wniesiony 4 lipca 2007r, referendarz sądowy postanowieniem z dnia 26 lipca 2007r. odmówił przyznania prawa pomocy. W wyniku wniesionego sprzeciwu, postanowienie to straciło moc, a Sąd na nowo rozpoznał wniosek o prawo pomocy strony skarżącej. W wyniku tego postępowania Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie postanowieniem z dnia 21 sierpnia 2007r. odmówił stronie skarżącej przyznania prawa pomocy. Rozstrzygnięcie powyższe stało się prawomocne. Prawomocność orzeczeń wydanych w postępowaniu o przyznanie prawa pomocy powoduje, że zarówno strona wnosząca o przyznanie prawa pomocy jak i referendarz sądowy związani są oceną prawną sytuacji finansowej, majątkowej i rodzinnej wnoszącego o przyznanie prawa pomocy zawartą w prawomocnym orzeczeniu.

W kolejnym wniosku z dnia 23 lipca 2008r. strona ponownie wniosła o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym przez zwolnienie od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych. Zakres żądania ponownego wniosku o prawo pomocy jest więc tożsamy z żądaniem zawartym we wniosku o prawo pomocy wniesionym dnia 4 lipca 2007r. Nie uległy również istotnej zmianie okoliczności sprawy. Strona powołała się na te same okoliczności dotyczące jej stanu rodzinnego jak w pierwszym wniosku, tj., że prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z mężem i uczącym się dzieckiem. Strona nie wykazała również aby zubożeniu uległ jej majątek. Ponadto strona nadal osiąga stały dochód z tytułu pracy w kwocie [...] zł oraz dochód z gospodarstwa rolnego w wysokości jak podała [...] zł.

Dlatego uznać należy, że strona nie wykazała aby jej sytuacja finansowa uległa istotnemu pogorszeniu w stosunku do tej, która stanowiła przedmiot rozpoznania prawomocnego postanowienia Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego z dnia 21 sierpnia 2007r.

Mając powyższe na uwadze oraz działając na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy p.p.s.a. należało orzec jak na wstępie.Powered by SoftProdukt