drukuj    zapisz    Powrót do listy

6119 Inne o symbolu podstawowym 611, Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Skarbowej, *Odrzucono skargę, I SA/Wr 347/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-06-16, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 347/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2008-06-16 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-03-21
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Katarzyna Borońska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
*Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Asesor WSA Katarzyna Borońska po rozpoznaniu w Wydziale I w dniu 16 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Wspólnoty Mieszkaniowej w L. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodka Zamiejscowego w J. G. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie interpretacji przepisów prawa podatkowego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 27 marca 2008 r. pełnomocnika strony skarżącej - Wspólnoty Mieszkaniowej w L., wezwano do uzupełnienia braków formalnych skargi, poprzez:

1) złożenie opłaconego pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu strony skarżącej w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu;

2) złożenie dokumentu okreslajacego umocowanie do reprezentowania strony - z którego wynika oddanie zarządu wspólnotą osobie fizycznej

- w terminie 7 dni od doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie doręczono na adres pełnomocnika - zarządcy A. D. w dniu 07 kwietnia 2008 r. Do chwili obecnej strona skarżąca nie uzupełniła wskazanych braków formalnych skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje.

W świetle art. 57 § 1 i art. 46 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 - dalej w skrócie p.s.a) niedołączenie do skargi pełnomocnictwa przez osobę składającą skargę należy kwalifikować jak brak formalny skargi, podlegający uzupełnieniu.

Stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 3 p.s.a., skarga, której braków formalnych nie uzupełniono w wyznaczonym terminie, podlega odrzuceniu przez sąd. Zgodnie z art. 58 § 3 p.s.a. odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.

Zważywszy, że wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi doręczono pełnomocnikowi strony skarżącej w dniu 07 kwietnia 2008 r., to termin na uzupełnienie tych braków upłynął dnia 14 kwietnia 2007 r. Ponieważ strona skarżąca nie uzupełniła braków w tym terminie, skarga podlegała odrzuceniu na podstawie powołanego art. 58 § 1 pkt 3 p.s.a.

Z uwagi na powyższe Sąd postanowił, jak w sentencji.Powered by SoftProdukt