drukuj    zapisz    Powrót do listy

6312 Odmowa   wydania       pozwolenia    na       broń, Właściwość sądu, Komendant Policji, Przekazano według właściwości do innego sądu administracyjnego_D, VI SA/Wa 1398/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-30, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 1398/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-30 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-06-30
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Magdalena Maliszewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6312 Odmowa   wydania       pozwolenia    na       broń
Hasła tematyczne
Właściwość sądu
Skarżony organ
Komendant Policji
Treść wyniku
Przekazano według właściwości do innego sądu administracyjnego_D
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 59 par. 1 w zw. z art. 13 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia WSA Magdalena Maliszewska po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. S. na decyzję Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w P. z dnia [...] października 2007 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na posiadanie broni palnej myśliwskiej postanawia 1. uznać się niewłaściwym do rozpoznania niniejszej sprawy; 2. sprawę przekazać do rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 26 lutego 2008 r. skarżący, R. S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Policji w P. z dnia [...] października 2007 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na posiadanie broni palnej myśliwskiej.

Zgodnie z treścią art. 13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – zwanej dalej p.p.s.a., do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona. Natomiast stosownie do treści przepisu art. 59 § 1 p.p.s.a., jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny, sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu. Postanowienie sądu może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

W niniejszej sprawie skarga dotyczy decyzji [...] Komendanta Wojewódzkiego Policji w P. z dnia [...] października 2007 r. Nr [...]. Mając na uwadze okoliczność, iż zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 72 poz. 652) wskazany organ administracji publicznej ma siedzibę na obszarze właściwości Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, to w świetle cytowanego wyżej art. 13 § 2 p.p.s.a. właściwym do rozpoznania niniejszej sprawy jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

W tym stanie rzeczy, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie działając na podstawie art. 59 § 1 w zw. z art. 13 § 2 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.Powered by SoftProdukt