drukuj    zapisz    Powrót do listy

6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę, Wywłaszczanie nieruchomości, Minister Budownictwa, Odrzucono skargę, I SA/Wa 1180/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-08-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 1180/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2007-08-10 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-07-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Daniela Kozłowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę
Hasła tematyczne
Wywłaszczanie nieruchomości
Skarżony organ
Minister Budownictwa
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 221
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Daniela Kozłowska po rozpoznaniu w dniu 10 sierpnia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Województwa [...] na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] maja 2007 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczeń o przyznaniu odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie

W dniu 26 czerwca 2007 r. radca prawny M. L. działająca w imieniu Województwa [...] wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] maja 2007 r. nr [...], utrzymującą w mocy decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] stycznia 2007 r. nr [...] stwierdzającą nieważność orzeczenia Prezydium Rady Narodowej m. [...] z dnia [...] listopada 1950 r. nr [...] o wywłaszczeniu nieruchomości położonej w L. przy ul. [...] nr hip [...],[...]. rep.hip. Nr [...], stanowiącej współwłasność M. i J. A. oraz A. i C. małż. M. oraz orzeczenia z dnia [...] stycznia 1952 r. Nr [...] utrzymującego w mocy orzeczenie z dnia [...] listopada 1950 r.

Jednocześnie z dokonaniem powyższej czynności radca prawny M. L. nie uiściła wpisu od wnoszonej skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Stosownie do art. 219 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) opłatę sądową należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie. W myśl przepisu art. 221 wyżej powołanej ustawy pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone pozostawia się bez rozpoznania albo odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej.

W przedmiotowej sprawie skarga podlega opłacie stałej w wysokości 200 zł – zgodnie z § 2 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193).

W przedmiotowej sprawie zaskarżona decyzja została odebrana przez stronę skarżącą w dniu 28 maja 2007 r., a więc ostatni dzień terminu do jej wniesienia upłynął w dniu 27 czerwca 2007 r. Z adnotacji umieszczonej na k-10 verte wynika, że do dnia 23 lipca 2007 r. nie zidentyfikowano wpłaty do niniejszej sprawy.

Uwzględniając przedstawiony powyżej stan faktyczny i prawny należy stwierdzić, że skarga wniesiona przez radcę prawnego nie została w sposób należyty opłacona

Sygn. akt I SA/Wa 1180/07

(nie uiszczono wpisu stałego). Wpis od wnoszonej skargi należy uiścić najpóźniej ostatniego dnia terminu do wniesienia skargi.

Biorąc pod uwagę powyższe Sąd na podstawie art. 221 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił, jak w sentencji.Powered by SoftProdukt