drukuj    zapisz    Powrót do listy

6070 Uwłaszczenie    państwowych   osób     prawnych   oraz   komunalnych    osób prawnych, Odrzucenie skargi, Minister Infrastruktury, Odrzucono skargę, I SA/Wa 361/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 361/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-05-27  
Data wpływu
2008-03-12
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Daniela Kozłowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6070 Uwłaszczenie    państwowych   osób     prawnych   oraz   komunalnych    osób prawnych
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Minister Infrastruktury
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Daniela Kozłowska po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. W., J. W. i J. W. na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] lutego 2008 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania postanawia odrzucić skargę J. W.

Uzasadnienie

W dniu 27 lutego 2008 r. D. W., J. W. i J. W. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] lutego 2008 r. nr [...] utrzymującą w mocy decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] stycznia 2008 r. nr [...] odmawiającą wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji Wojewody [...] z dnia [...] marca 1992 r. nr [...] wydanej w przedmiocie uwłaszczenia Zakładów [...] działkami położonymi w Ł. przy ul.[...].

Do skarżących zostało wysłane pismo Sądu z dnia 18 marca 2008 r., do którego załączono odpis zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I z dnia 13 marca 2008 r. o wezwaniu do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego. Zarządzeniem z dnia 13 marca 2008 r. skarżący zostali wezwani do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego w kwocie 200 zł, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi (k-12). Odpis powyższego pisma wraz z zarządzeniem o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego został doręczony skarżącym w dniu 25 marca 2008 r., co wynika ze znajdujących się w aktach zwrotnych potwierdzeń odbioru (k:16-18).

W dniu 1 kwietnia 2008 r. D. W. i J. W. wnieśli do tutejszego Sądu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. Postanowieniami Referendarza Sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2008 r. sygn. akt I SA/Wa 361/08 zostało przyznane D. W. oraz J. W. prawo pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Wezwanie skierowane do J. W. pozostało bezskuteczne.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje:

Na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DZ. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Zgodnie z art. 239 pkt 4 nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych strona, której przyznane zostało prawo pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym, w zakresie określonym w prawomocnym postanowieniu o przyznaniu tego prawa. Tak więc prawo pomocy zdefiniowanie w powyższym przepisie, stanowi

Sygn. akt I SA/Wa 361/08

uprawnienie strony do zwolnienia od kosztów sądowych, o które może się ubiegać strona nie mająca dostatecznych środków umożliwiających jej prowadzenie sprawy przed sądem administracyjnym. Prawo pomocy jest zatem prawem o charakterze osobistym, gdyż przesłanki do ewentualnego przyznania tego prawa dotyczą bezpośrednio strony tj. jej sytuacji materialnej i osobistej.

Jak z powyższego wynika, przyznanie prawa pomocy D. W. i J. W. w przedmiotowej sprawie w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych zwalnia tylko ich od obowiązku uiszczania kosztów sądowych, a co za tym idzie zwolnienie nie to nie obejmuje wszystkich skarżących w przedmiotowej sprawie. Skarżąca J. W. została prawidłowo wezwana do uiszczenia wpisu, a odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego został jej skutecznie doręczony w dniu 25 marca 2008 r. Termin do uiszczenia wpisu upłynął bezskutecznie w dniu 1 kwietnia 2008 r.

Skoro J. W. nie wykonała powyższego zarządzenia, a co za tym idzie pomimo wezwania nie uiściła wpisu od skargi, to skargę przez nią wniesioną należało odrzucić na podstawie z art. 220 § 3 powołanej ustawy.Powered by SoftProdukt