drukuj    zapisz    Powrót do listy

6139 Inne o symbolu podstawowym 613, Odrzucenie skargi, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę, II SA/Bk 325/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-06-19, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Bk 325/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2007-06-19 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2007-04-24
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Grażyna Gryglaszewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
II OZ 82/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-12
II OZ 1202/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-17
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par.3 w zw. z art. 58 par.1 pkt.3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska (spr.), po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Stowarzyszenia Federacja Zielonych w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] lutego 2007 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum handlowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną p o s t a n a w i a odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Stowarzyszenie [...] w B. złożyło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] lutego 2007 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum handlowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Pod rygorem odrzucenia skargi Sąd wezwał Skarżące stowarzyszenie do usunięcia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania braków formalnych skargi, poprzez uiszczenie gotówką do kasy Sądu lub na podany rachunek bankowy wpisu sądowego w kwocie 200 zł oraz nadesłanie odpisu skargi poświadczonego za zgodność z oryginałem i złożenie dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej. Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, iż wezwanie zostało odebrane w dniu 16 maja 2007 r. Wyznaczony przez Sąd termin upłynął zatem z dniem 23 maja 2007 r. W terminie tym Skarżące stowarzyszenie nadesłało jedynie odpis skargi, nie uiściło zaś wpisu, jak i nie usunęło pozostałych braków formalnych skargi.

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie został uiszczony wpis od skargi, Sąd skargę odrzuca - art. 220 §3 ustawy z dnia 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm.). Jednocześnie w myśl art. 58§1 pkt. 3 powołanej ustawy Sąd odrzuca skargę, gdy w wyznaczonym terminie nie uzupełniono jej braków formalnych.

Mając na uwadze powyższe, Sąd orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt