drukuj    zapisz    Powrót do listy

6153 Warunki zabudowy  terenu, Odrzucenie zażalenia, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono zażalenie, II SO/Ke 7/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-07-22, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SO/Ke 7/08 - Postanowienie WSA w Kielcach

Data orzeczenia
2008-07-22  
Data wpływu
2008-04-30
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Sędziowie
Teresa Kobylecka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6153 Warunki zabudowy  terenu
Hasła tematyczne
Odrzucenie zażalenia
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 178, art. 197 § 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Teresa Kobylecka po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku S. P. o wyłączenie sędziów i asesorów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 520/07 ze skargi S. P. o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 24 stycznia 2006r., sygn. akt: II SA/Łd 46/02 p o s t a n a w i a : odrzucić zażalenie S. P. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 26 maja 2008 r. sygn. akt II SO/Ke 7/08.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 26 maja 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach oddalił wniosek S. P. o wyłączenie sędziów i asesorów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 520/07 ze skargi S. P. o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 24 stycznia 2006r., sygn. akt: II SA/Łd 46/02.

Odpis postanowienia doręczono wnioskodawcy w dniu 2 czerwca 2008 r. Dnia 6 czerwca 2008 r. S. P. wniósł zażalenie na postanowienie z dnia 26 maja 2008 r.

Pismem z dnia 19 czerwca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wezwał pełnomocnika wnioskodawcy – adwokata W. J. do usunięcia braków formalnych zażalenia poprzez złożenie 8 egzemplarzy jego odpisu w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia zażalenia. Wezwanie zostało doręczone pełnomocnikowi wnioskodawcy w dniu 24 czerwca 2008 r. W wyznaczonym terminie nie zostały nadesłane wymagane odpisy zażalenia.

Mając na uwadze, że w wyznaczonym terminie nie zostały usunięte braki formalne zażalenia, Sąd na zasadzie art. 178 w związku z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270) odrzucił zażalenie.Powered by SoftProdukt