drukuj    zapisz    Powrót do listy

6030 Dopuszczenie pojazdu do ruchu, , Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę, IV SA/Po 89/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-03-09, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Po 89/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2007-03-09 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-02-02
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Bożena Popowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6030 Dopuszczenie pojazdu do ruchu
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Bożena Popowska po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., [...] w przedmiocie rejestracji pojazdu p o s t a n a w i a: odrzucić skargę /-/ B.Popowska

Uzasadnienie

S. M. wniosła skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., [...] w przedmiocie rejestracji pojazdu.

W dniu 9 lutego 2007 r. doręczono Skarżącej wezwanie do usunięcia w terminie 7 dni braków skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego. Sąd stwierdził, że Skarżąca nie usunęła braków skargi w wyznaczonym terminie. Sąd zważył także, iż jednocześnie, pomimo pouczenia o możliwości wniesienia zażalenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego na zarządzenie w przedmiocie uiszczenia wpisu sądowego, Skarżąca nie wniosła zażalenia.

Z tych względów, Sąd na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r., nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzekł jak w postanowieniu.

Wobec wskazanego uchybienia i wynikającego stąd obowiązku odrzucenia skargi, poza zakresem niniejszej sprawy pozostaje ocena merytoryczna zaskarżonej decyzji.

/-/B.Popowska

KPPowered by SoftProdukt