drukuj    zapisz    Powrót do listy

6019 Inne, o symbolu podstawowym 601, Prawo pomocy, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, +zwolniono od kosztów sądowych, II SA/Ke 189/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-06-30, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Ke 189/08 - Postanowienie WSA w Kielcach

Data orzeczenia
2008-06-30  
Data wpływu
2008-04-10
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Sędziowie
Małgorzata Długońska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
II OZ 162/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-20
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
+zwolniono od kosztów sądowych
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 258 § 2 pkt 7, art. 245 § 3 i art. 246 § 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach Dnia 30 czerwca 2008 r. Referendarz sądowy Małgorzata Długońska po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku B. P. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi B. P. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia wykonania obowiązku postanawia: zwolnić skarżącą od kosztów sądowych w całości.

Uzasadnienie

B.P. złożyła formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy, w którym wniosła o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z jej skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...] w przedmiocie stwierdzenia wykonania obowiązku.

Ze złożonego formularza i akt sprawy wynika, że B. P. ma 81 lat, prowadzi samodzielnie gospodarstwo domowe i utrzymuje się z renty rodzinnej w wysokości [...] zł netto miesięcznie. Wnioskodawczyni nie posiada innego majątku poza starym domem do rozbiórki wielkości 35 m kw, nowym domem wielkości 90 m kw i nieruchomością rolną o powierzchni 23 ary. Skarżąca cierpi na nadciśnienie, astmę, kilkakrotnie miała załamane nogi i ręce. Wnioskodawczyni przeznacza miesięcznie 400 zł na zakup lekarstw, 100 zł na opał, 50 zł tytułem opłat za gaz i prąd, a 200 zł miesięcznie wysyła choremu synowi.

Z uwagi na brak danych wystarczających do oceny rzeczywistego stanu majątkowego oraz możliwości płatniczych skarżącego wezwano go w trybie art. 255 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1270), do uzupełnienia w/w wniosku poprzez wyjaśnienie, skąd czerpie ona środki finansowe na wynagrodzenie dla adwokata z wyboru reprezentującego ją w postępowaniach przed organami nadzoru budowlanego i sądami administracyjnym. Z wyjaśnień nadesłanych przez wnioskodawczynię i jej adwokata w dniu 28 i 30 maja 2008 r. i wynika, że z własnej renty oraz dzięki pożyczkom od osób trzecich była w stanie zapłacić pełnomocnikowi z wyboru 200 zł. Kwota ta jest przeznaczona na pokrycie kosztów administracyjnych prowadzenia sprawy przez adwokata – kopert, papieru , znaczków pocztowych, druku i połączeń telefonicznych. Adwokat D. P. oświadczył, że był pełnomocnikiem z urzędu B. P. w sprawie sygn. akt II SA/Ke 178/07, której uchylono decyzje organów nadzoru budowlanego i postanowił udzielić skarżącej pomocy prawnej na dalszym na etapie postępowania, ustalając wynagrodzenie w wyżej wymienionej wysokości.

Zgodnie z art. 245 § 3 i art. 246 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym, między innymi zwolnienie od kosztów osobie, która wykaże że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Ubiegający się o taką pomoc winien w każdym wypadku poczynić oszczędności we własnych wydatkach, do granic zabezpieczenia koniecznych kosztów utrzymania siebie i rodziny. Dopiero gdyby poczynione w ten sposób oszczędności okazały się niewystarczające - może zwrócić się o pomoc państwa.

Uwzględniając trudną sytuację osobistą i majątkową B. P., w tym, podeszły wiek, niski dochód, niewielki majątek nieruchomy, i choroby wiążące się z dużymi wydatkami na zakup lekarstw, uznano, że nie jest ona w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i chorego syna, a zatem jej wniosek o zwolnienie od kosztów zasługuje na uwzględnienie w całości.

Wobec powyższego na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 w związku z art. 245 § 3 i art. 246 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt