drukuj    zapisz    Powrót do listy

611 Podatki  i  inne świadczenia pieniężne, do  których   mają zastosowanie przepisy Ordynacji  podatkowej, oraz egzekucja t, Umorzenie postępowania, Dyrektor Izby Skarbowej, Umorzono postępowanie sądowe, I SA/Kr 1825/02 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-23, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Kr 1825/02 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-06-23  
Data wpływu
2002-07-26
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Urszula Zięba /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
611 Podatki  i  inne świadczenia pieniężne, do  których   mają zastosowanie przepisy Ordynacji  podatkowej, oraz egzekucja t
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Umorzono postępowanie sądowe
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 130 par. 1 zd. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Urszula Zięba po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg P. S. – Wspólnika Przedsiębiorstwa Handlowego "S – P. S. i Wspólnicy" spółka jawna w K. na decyzje Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc lipiec i wrzesień 1999 r. postanawia: umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia [...] lutego 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zawiesił postępowanie sądowe w sprawie na zasadzie art. 126 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2002 r. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) z uwagi na zgłoszony na rozprawie w tym dniu zgodny wniosek stron o zawieszenie postępowania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią przepisu art. 130 § 1 zd. 1 sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron, jak również z przyczyn wskazanych w art. 125 § 1 pkt 3, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech lat od daty postanowienia o zawieszeniu.

W niniejszej sprawie trzyletni termin od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania upłynął [...] lutego 2008 r. W terminie tym zarówno skarżący, jak i organ podatkowy, nie zgłosiły wniosku o jego podjęcie.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 130 § 1 zd. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2002 r. Nr 153 poz. 1270 ze zm.), Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt