drukuj    zapisz    Powrót do listy

6550, Odrzucenie skargi, Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Odrzucono skargę, V SA/Wa 144/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-24, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

V SA/Wa 144/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-06-24 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-01-09
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Ewa Wrzesińska-Jóźków /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6550
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 § 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący - Sędzia NSA - Ewa Wrzesińska-Jóźków po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. Z. na postanowienie Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w [...] z dnia 15 października 2007 r. Nr 189/OB/07 w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia: - odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Zarządzeniem z 18 stycznia 2008 r. A. Z. został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na postanowienie Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w [...] z [...] października 2007 r. - w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Po doręczeniu odpisu powyższego zarządzenia Skarżący wystąpił z wnioskiem - sporządzonym na urzędowym formularzu PPF - o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Postanowieniem z 28 lutego 2008 r. referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie odmówił Wnioskującemu przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym, tj. zwolnienia od kosztów sądowych. Odpis postanowienia został doręczony do rąk Skarżącego w dniu 10 marca 2008 r. (k. 41 akt sadowych) wraz z pouczeniem o służącym mu prawie złożenia sprzeciwu.

Wobec tego, iż Skarżący nie wniósł w ustawowym terminie środka zaskarżenia (sprzeciwu) od postanowienia o odmowie zwolnienia od kosztów sądowych, zarządzeniem z 31 marca 2008 r. nakazano doręczyć mu odpis zarządzenia z 18 stycznia 2008 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sadowego od skargi - celem jego wykonania w terminie 7 dni, mimo tego wpis sądowy nie został uiszczony we wskazanym terminie.

W tej sytuacji, na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt