drukuj    zapisz    Powrót do listy

6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich, Inne, Minister Infrastruktury, Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, I SA/Wa 669/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-12, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 669/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-06-12  
Data wpływu
2008-05-06
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Elżbieta Lenart /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich
Hasła tematyczne
Inne
Skarżony organ
Minister Infrastruktury
Treść wyniku
Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Lenart po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku G. L. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi G. L. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] marca 2008 r., Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie odmowy przyznania prawa własności czasowej do gruntu nieruchomości [...] postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie

I SA/Wa 669/08

UZASADNIENIE

W dniu 6 maja 2008 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Warszawie wpłynęła skarga G. L. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] marca 2008 r., Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie odmowy przyznania prawa własności czasowej do gruntu nieruchomości [...].

Jednocześnie skarżący wystąpił w swojej skardze o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Z brzmienia powołanego wyżej przepisu wynika, że strona wnioskująca o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji powinna określić, na jaką konkretnie szkodę lub trudne do odwrócenia skutki może ją narazić wykonanie zaskarżonej decyzji. W uzasadnieniu skargi, w której zawarty został powyższy wniosek, G. L. podniósł jedynie liczne zarzuty odnoszące się do zaskarżonej decyzji. Nie wykazał w niej jednakże żadnych okoliczności, o których mowa w art. 61 § 3 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Nie wskazał na czym konkretnie polega niebezpieczeństwo wyrządzenia mu szkody bądź powstanie trudnych do odwrócenia skutków przez wykonanie zaskarżonej decyzji oraz decyzji pierwszej instancji. Wskazać także należy, że niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków oznacza, że chodzi o taką szkodę, która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego i wyegzekwowanego świadczenia, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do pierwotnego stanu.

Mając powyższe na uwadze Sąd uznał, że wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji nie znajduje uzasadnienia, w związku z czym na podstawie art. 61 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł, jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt