drukuj    zapisz    Powrót do listy

6153 Warunki zabudowy  terenu, Odrzucenie skargi, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę, II SA/Po 561/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-12-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Po 561/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2007-12-20  
Data wpływu
2007-11-22
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Barbara Drzazga /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6153 Warunki zabudowy  terenu
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
II OSK 559/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-29
II OZ 345/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-23
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 221
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Drzazga po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Wspólnoty Mieszkaniowej A i Wspólnoty Mieszkaniowej B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy terenu postanawia odrzucić skargę Wspólnoty Mieszkaniowej B. /-/ B. Drzazga

Uzasadnienie

Pismem sporządzonym [...] r., reprezentujący Wspólnotę Mieszkaniową A i Wspólnotę Mieszkaniową B. radca prawny wniósł do sądu administracyjnego skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] r. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy terenu. Do skargi dołączono dowód uiszczenia kwoty [...] zł tytułem wpisu od skargi Wspólnoty Mieszkaniowej A.

Stosownie do treści art. 214 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) do uiszczenia kosztów sądowych obowiązany jest ten, kto wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. Skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] r. wniosły dwie wspólnoty mieszkaniowe, a każda z nich reprezentuje w sprawie swój własny interes prawny, chroniony konkretnym przepisem prawa materialnego; czego nie zmienia fakt, że cel, który chcą one osiągnąć skarżąc decyzję jest dla nich wspólny. Z tych względów skargi, mimo wniesienia ich w jednym piśmie podlegają odrębnemu wpisowi, w pełnej wysokości od każdej ze skarżących wspólnot. Tymczasem wnoszący skargę pełnomocnik profesjonalny nie uiścił wpisu stałego od skargi Wspólnoty Mieszkaniowej B.

Stosownie do treści art. 221 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi "pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone, pozostawia się bez rozpoznania albo odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej". W rozpatrywanej sprawie w myśl § 2 ust.3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) wpis stały od skargi z zakresu zagospodarowania przestrzennego wynosił 500 zł.

Wobec faktu, iż wnoszący skargę Wspólnoty Mieszkaniowej B pełnomocnik profesjonalny, wpisu stałego od tej skargi nie uiścił, Sąd na podstawie art. 221 ustawy Prawo o postępowaniu administracyjnym, orzekł jak w sentencji postanowienia.

/-/ B. DrzazgaPowered by SoftProdukt