drukuj    zapisz    Powrót do listy

645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601644 oraz od 646-652, Prawo pomocy, Wojewoda, Ustanowiono adwokata, II SA/Bk 227/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-05-15, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Bk 227/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2008-05-15  
Data wpływu
2008-03-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Tomasz Oleksicki /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601644 oraz od 646-652
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Ustanowiono adwokata
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 245 par. 3 w zw. z art. 246 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Referendarz sądowy Tomasz Oleksicki po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku w przedmiocie przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi M. P. na postanowienie Wojewody P. z dnia [...] lutego 2008 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od pism dotyczących zwrotu czynszu dzierżawnego postanawia - przyznać prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata

Uzasadnienie

M. P. wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata, podając, iż pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym wraz ze współmałżonką M. K. P. oraz nieletnimi dziećmi S. P. i D. P. (k. 22). Źródłem utrzymania rodziny pozostaje 3114,01 zł brutto uzyskiwane przez małż. P. z tytułu zatrudnienia (k. 30-31). Majątek skarżącego stanowi dom o powierzchni

[...] m². M. P. nie posiada zgromadzonych oszczędności oraz przedmiotów wartościowych (k.22 - 23).

Pismem z dnia [...] kwietnia 2008 r. tut. Sąd wezwał M. P. do złożenia oświadczenia, w którym należało wskazać: ponoszone miesięczne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem rodziny, z jednoczesnym podaniem ich wysokości (np. opłaty ponoszone za prąd, wodę, telefon, czynsz, zakup żywności, lekarstwa, opiekę medyczną itp.); źródło dochodów uzyskiwanych przez wnioskodawcę i jego współmałżonkę M. K. P.; wysokość miesięcznego dochodu uzyskiwanego z tytułu prowadzonej działalności rolniczej; rodzaj prowadzonej przez wnioskodawcę działalności rolniczej przy czym należało podać stan inwentarza żywego oraz posiadane maszyny rolnicze; czy skarżący otrzymał w roku bieżącym dopłaty z Unii Europejskiej - należało określić w jakiej wysokości i kiedy; czy wnioskodawca i osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym posiadają samochody osobowe, jeśli tak to należało określić markę i rok produkcji oraz koszty miesięcznej eksploatacji pojazdów. M. P. został również zobligowany do dołączenia do akt sprawy: dokumentów poświadczających wysokość swoich miesięcznych zarobków oraz współmałżonki M. K. P. (k. 25).

W odpowiedzi skarżący wyszczególnił wydatki miesięczne rodziny w tym ponoszone na: zakup żywności – 1000 zł; energię elektryczną – 90 zł; telefony –

85 zł; gaz – 45 zł, koszty eksploatacji posiadanych samochodów osobowych – 350 zł dodatkowo wnioskodawca ponosi opłaty (w okresie dwumiesięcznym) za: wywóz nieczystości – 26 zł; wodę i kanalizację – 156 zł oraz wydatki kwartalne – czynsz za budynki gospodarcze – 66 zł. M. P. nie prowadzi działalności rolniczej, nie otrzymuje dopłat bezpośrednich z Unii Europejskiej, jest właścicielem samochodów osobowych marki[...] [...], rok prod. [...] oraz [...] [...] rok prod. [...] (k. 29). Do akt sprawy wnioskodawca dołączył: zaświadczenia

o wysokości uzyskiwanych zarobków (k. 30 - 31).

Zgodnie z treścią art. 245 § 3 w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie

i rodziny.

W rozpatrywanym przypadku M. P. wykazał, iż nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania sądowoadministracyjnego – ustanowienia adwokata bez uszczerbku utrzymania koniecznego.

Należy bowiem stwierdzić, iż w złożonym oświadczeniu wnioskodawca wskazał, iż pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym ze współmałżonką M. K. P. oraz dwójką niepełnoletnich dzieci. Źródłem utrzymania rodziny pozostaje kwota 3114,01 zł brutto uzyskiwana przez M. P. z tytułu zatrudnienia w Zakładach P. S. B. S.A.

w B. na stanowisku [...] [...] (1934,01 zł brutto) oraz M. K. P. tytułem zatrudnienia w przedsiębiorstwie "F."

w B. na stanowisku [...] (1180 zł brutto za miesiąc marzec 2008 r.) – k. 30-31. Wykazane wydatki miesięczne wynoszą 1570 zł; dwumiesięczne – 182 zł oraz kwartalne – 66 zł. W skład majątku skarżącego wchodzą: dom o powierzchni

[...] m² oraz samochody osobowe marki [...] [...], rok prod. [...] oraz [...] [...] rok prod.[...].

Powyższe okoliczności, a w szczególności wysokość miesięcznego dochodu czteroosobowej rodziny w zestawieniu z wykazanymi wydatkami oraz brakiem zgromadzonych oszczędności pozwalają na stwierdzenie, iż M. P. nie jest w stanie zgromadzić dostatecznej ilości środków finansowych do równoczesnego zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych oraz pokrycia kosztów ustanowienia adwokata w sprawie niniejszej, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie

i rodziny.

Dlatego też, mając na uwadze powyższe na podstawie art. 245 § 3

w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt