drukuj    zapisz    Powrót do listy

6120 Ewidencja gruntów i budynków, Ewidencja gruntów Administracyjne postępowanie, Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Oddalono skargę, II SA/Ke 422/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-11-07, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Ke 422/07 - Wyrok WSA w Kielcach

Data orzeczenia
2007-11-07 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-07-31
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Sędziowie
Teresa Kobylecka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6120 Ewidencja gruntów i budynków
Hasła tematyczne
Ewidencja gruntów
Administracyjne postępowanie
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 1989 nr 30 poz 163 art. 20. art. 22
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Dz.U. 2001 nr 38 poz 454 par. 44, par. 46, par. 47
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071 art. 28
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Sylwester Miziołek, Sędziowie Sędzia NSA Teresa Kobylecka (spr.), Sędzia WSA Beata Ziomek, Protokolant Starszy sekretarz sądowy Urszula Opara, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 25 października 2007r. sprawy ze skargi G. S. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie zmiany w ewidencji gruntów oddala skargę.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia 27 lutego 2007 r. Starosta na podstawie art. 20 i art. 22 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027), § 46, § 47 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454) oraz art. 62 i art. 104 kpa – po rozpatrzeniu wniosku S. S. orzekł:

I. wprowadzić zmiany rejestrowe w operacie ewidencyjnym obrębu miasta S. gminy S.

- w jednostce rejestrowej gruntowej G.3273, w której figuruje J. S. s.

K. jako właściciel zgodnie z postanowieniem sądowym sygn. akt [...]

oraz użytkownicy: A. S. c. J. i S., J. S. s. J. i

S., S. S. s. J. i S., Z. S. s. J. i S. - każdy po ¼ części - nieruchomości oznaczonymi numerami działek

4810, 5177, 5178 o łącznej powierzchni 0,9794 ha:

1. w działce nr 4810 o powierzchni 0,0303 ha:

- wykreślić powierzchnię: 0,0303 ha (użytek RVI-0,0303 ha)

- wpisać powierzchnię: 0,0250 ha (użytek RVI-0,0250 ha)

2. w działce nr 5177 o powierzchni 0,7937 ha:

- wykreślić powierzchnię 0,7937 ha (użytki RIVb-0,1863 ha, RV- 02716 ha,

RVI-00838 ha, ŁV-0,1516 ha, PsV-0,0655 ha, Br-PsV-0,0349 ha)

- wpisać powierzchnię: 07844 ha użytki RIVb-0,1841 ha, RV-002685 ha RVI-

00828 ha, ŁV-0,1498 ha, B-PsV-0,0992 ha),

3. w działce nr 5178 o powierzchni 0,1554 ha:

- wykreślić powierzchnię 0,1554 ha (użytek RVI-0,1554 ha)

- wpisać powierzchnię 0,1522 (użytek RVI-0,1522 ha)

II. odmówić wprowadzenia zmian w operacie ewidencyjnym obrębu miasta S. gminy S., polegających na wpisaniu działki nr 5211/2 o powierzchni 0,0054 ha w jednostce rejestrowej gruntowej G.3273, w której figuruje J. S. s. K. jako właściciel zgodnie z postanowieniem sądowym sygn. akt [...] oraz użytkownicy: A. S. c. J. i S., J. S. s. J. i S., S. S. s. J. i S., Z. S. s. J. i S. - każdy po ¼ części,

III. wprowadzić zmiany w operacie ewidencyjnym obrębu miasta S. gminy S. – w jednostce rejestrowej gruntowej G.3276, w której figuruje: Skarb Państwa – władanie, Urząd Miasta i Gminy w S. - użytkowanie

- wykreślić zapis: Skarb Państwa – władanie,

- wpisać: Skarb Państwa – własność,

- wykreślić działkę nr 5211 o powierzchni 0, 5210 ha,

- wpisać działki:

nr 5211/1 o powierzchni 0, 0981 ha (użytek: dr-0,0981 ha) – tytuł własności: księga

hipoteczna ks.hip. 958,

nr 5211/2 o powierzchni 0,0054 ha (użytek: dr-0,0054 ha) – tytuł własności: księga

hipoteczna ks.hip. 958, postanowienie sądowe Ns 129/59,

nr 5211/3 o powierzchni 0,4175 ha (użytek: dr-04175 ha) – tytuł własności: księga

hipoteczna ks.hip.958.

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, po rozpatrzeniu odwołania S. S. od decyzji Starosty z dnia [...] – na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 i pkt 2 kpa

1) utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję w pkt I decyzji ppkt 1, 2, 3,

2) uchylił zaskarżoną decyzję w pkt II i III i orzekł w następujący sposób:

- w jednostce rejestrowej G.3273, w której figuruje J. S. s. K. jako właściciel zgodnie z postanowieniem sądowym sygn. akt [...] oraz użytkownicy: A.S. c. J. i S., J. S. s. J. i S., S. S. s. J. i S., Z. S. s. J. i S. - każdy po ¼ części – wpisać działkę numer 5211/2 o powierzchni 0,0054 ha,

- w jednostce rejestrowej G.3276, w której figuruje: Skarb Państwa – władanie, Urząd Miasta i Gminy w S. – użytkowanie, wykreślić działkę numer 5211 o powierzchni 0,5210 ha, wpisać działkę numer 5211/1 o powierzchni 0,0981 ha (użytek: dr – 0,0981 ha) oraz działkę numer 5211/3 o powierzchni 0,4175 ha (użytek: dr – 0,4175 ha).

W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy wskazał, że prowadzenie ewidencji gruntów i budynków zgodnie z § 44 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. (Dz.U. Nr 38, poz. 454) należy do zadań Starosty i polega m.in. na utrzymaniu operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, to znaczy zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi. Oznacza to, że Starosta jako organ I instancji w sprawach ewidencji gruntów rejestruje stany podmiotowe i przedmiotowe w oparciu o stosowne, kolejno powstające dokumenty prawne, w tym prawomocne orzeczenia sadowe, akty notarialne, ostateczne decyzje administracyjne, akty normatywne oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne, przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierające wykazy zmian danych ewidencyjnych (§ 46 pkt 2 ppkt 1 i 2 rozporządzenia).

Rozpatrując sprawę w trybie odwoławczym Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego ustalił, że zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w K. Wydział Zamiejscowy w S. z dnia [...] sygn. akt [...] J. S., syn K. nabył przez zasiedzenie własność nieruchomości położonej w S.-B. o powierzchni 1 ha 170 m², oznaczonej numerami działek: 1, 4, 7 przedstawionej na planie sporządzonym przez geodetę J. S. (nr mapy 38/64). Działkę nr 1 o powierzchni 525 m² J. S. przekazał synowi S. S. w 1959 r. Wymienionym w postanowieniu sądu działkom o numerach 4 i 7 o łącznej powierzchni 0,9645 ha odpowiadają w aktualnej ewidencji m. S. działki numer: 4810, 5177, 5178 o łącznej powierzchni 0,9794 ha i wykazane są w jednostce rejestrowej G.3273, gdzie jako właściciel ujawniony jest J. S. s. K. a jako użytkownicy: A. S., J. S., S. S., Z. S. po ¼ części.

Po dokonaniu analizy archiwalnych dokumentów ewidencyjnych, dokumentów z przeprowadzonej aktualizacji ewidencji gruntów miasta S. oraz postanowienia Sąd Rejonowego sygn. [...] z dnia [...]. wraz z operatem pomiarowym przyjętym do zasobu geodezyjnego w dniu 26 marca 1964 r. pod nr 38/64 (sporządzonym przez geodetę J. S.) organ uznał, że istnieją rozbieżności w powierzchni przedmiotowych działek przekraczające dopuszczalne odchyłki i zlecił wykonanie pomiaru nieruchomości oznaczonych nr 4810, 5177, 5178 i 5211. Operat pomiarowy został włączony do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w dniu 23 października 2006 r. za nr 2146-79/2006. Z mapy sytuacyjnej sporządzonej przez uprawnionego geodetę M. S., stanowiącej załącznik do w/w operatu wynika, że działce oznaczonej w postanowieniu Sądu z dnia 11 września 1964 r. nr 4 o powierzchni 0,9395 ha odpowiadają działki o nr 5177, 5178, 5211/2 o łącznej powierzchni 0,9420 ha (wykaz synchronizacyjny), co oznacza, że część drogi 5211, oznaczona nr 5211/2 (o powierzchni 0,0054 ha) jest własnością J. S., który nabył przez zasiedzenie własność nieruchomości położonej w S.-B. oznaczonej numerami działek 1, 4, 7 na mocy postanowienia z dnia [...]. sygn. akt [...]

Organ odwoławczy stwierdził także, że z materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, w tym protokołu oględzin i rozprawy administracyjnej przeprowadzonej przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków w dniu 18 grudnia 2006 r. wynika, że działka nr 5211/2 nie jest drogą urządzoną powszechnego korzystania, brak jest zaświadczenia, że droga 5211 zaliczona jest do dróg publicznych czy lokalnych powszechnego korzystania. Organ stanął więc na stanowisku, że nie zachodzą przesłanki do wykazania w ewidencji gruntów, że działka ta jest własnością Skarbu Państwa. Zgromadzone przez organ I instancji materiały w postaci opinii z badania stanu prawnego działki ewidencyjnej nr 5211 w oparciu o księgę hipoteczną 958, protokół z oględzin i wyniki rozprawy administracyjnej z dnia 18 grudnia 2006 r. mogą, zdaniem organu odwoławczego posłużyć jako materiał dowodowy do ustalenia własności przedmiotowej drogi w odrębnym postępowaniu.

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach na powyższą decyzję wniosła Gmina S., wnosząc o jej uchylenie w pkt 2 i zasądzenie kosztów postępowania.

W uzasadnieniu skargi Gmina wskazała, że uważa za merytorycznie bezpodstawne wprowadzenie do ewidencji gruntów zapisu zawartego w pkt 2 decyzji. Zdaniem skarżącej działka nr 5211 wpisana jest w księdze hipotecznej 958 na Skarb Państwa jako właściciela, co uniemożliwia wpisanie w ewidencji gruntów J. S. jako właściciela części tej działki. Postanowienie sądowe z dnia [...] mogło być podstawą do założenia na działkę nr 5211/2 księgi wieczystej na podstawie wniosku złożonego przez J. S. lub jego zastępców prawnych. Wpis w księdze wieczystej prawa własności na rzecz J. S. lub jego następców prawnych byłby podstawą do jednoczesnego wprowadzenia odpowiednich zmian lub wpisów w księdze hipotecznej nr 958.

Ponadto skarżąca zarzuciła, że organ w niniejszym postępowaniu nie ustalał, że użytkownikami działki nr 5211/2 są A. S., Z. S., J. S. i S. S..

W odpowiedzi na skargę Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego wniósł o jej oddalenie i podtrzymał argumenty zawarte w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji. Odnosząc się do zarzutu skargi, że organ nie ustalał, że użytkownikami działki nr 5211/2 są A. S., Z. S., J.S. i S. S. wskazał, że sprawa ta nie była przedmiotem aktualnie prowadzonego postępowania, organ wrócił jedynie do zapisu aktualnie występującego w ewidencji gruntów i budynków m. S..

Nadto organ odwoławczy podniósł, że księga hipoteczna nr 958 pod nazwą "Dobra Ziemskie S.", jak wynika z opinii z badania stanu prawnego działki ewidencyjnej nr 5211, położonej w S. w rejonie ul. B. sporządzonej przez geodetę uprawnionego M. S. założona została w dniu 11 września 1832 r. "na mocy postanowień królewskich" wymienionych w tej opinii, natomiast J. S. nabył przez zasiedzenie własność nieruchomości położonej w S.-B. oznaczonej nr działek 1, 4, 7 na mocy postanowienia z dnia [...] sygn. [...]. Jak wynika z mapy sytuacyjnej do regulacji stanu prawnego, sporządzonej do celów prowadzonego postępowania, działce nr 4 o powierzchni 0,9395 ha ( w wyżej powołanym postanowieniu) odpowiadają w aktualnej ewidencji gruntów działki nr 5177, 5178, 5211/2 o łącznej powierzchni 0,9420 ha.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269) zadaniem sądu administracyjnego jest sprawowanie kontroli zaskarżonych aktów i czynności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, obowiązującym w dniu ich wydania, nie zaś ocena ich pod względem słuszności i celowości. Sąd na mocy art. 134 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) nie jest związany granicami skargi, a jedynie zakresem rozstrzygnięcia objętego decyzją.

W sprawie niniejszej organ dokonał aktualizacji ewidencji przez uwidocznienie w niej aktualnego stanu prawnego gruntów, gdyż zgodnie z § 44 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.III.2001 r. (Dz.U. Nr 38, poz. 454) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków należy do zadań starosty i polega m.in. na utrzymaniu operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi. Oznacza to, że Starosta jako organ I instancji w sprawach ewidencji gruntów rejestruje stany podmiotowe i przedmiotowe zmieniające się w czasie w oparciu o stosowne, kolejno powstające dokumenty prawne. Ewidencja gruntów nie tworzy stanów prawnych, lecz je rejestruje, co zostało słusznie podniesione przez organ odwoławczy w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Bezspornym w sprawie jest, że na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w K. Wydział Zamiejscowy w S. z dnia [... ] sygn. akt [...] J. S. syn K. nabył przez zasiedzenie w 1954 r. własność nieruchomości położonej w S.-B. o powierzchni 1 ha 170 m², oznaczonej numerami działek: 1, 4, 7, przedstawionej na planie sporządzonym przez geodetę J. S. (nr mapy 38/64). Postanowienie o stwierdzeniu nabycia własności przez zasiedzenie jest tytułem do wpisu do ewidencji. Jak wynika z akt sprawy działkę nr 1 J. S. przekazał synowi w 1957 r., zaś wymienionym w postanowieniu sądu działkom o numerach 4 i 7 o łącznej powierzchni 0,9645 ha odpowiadają w aktualnej ewidencji m. S. działki numer: 4810, 5177, 5178 o łącznej powierzchni 0,9794 ha. W jednostce rejestrowej G.3273 jako ich właściciel ujawniony jest J. S. s. K., a jako użytkownicy: A. S., J. S., S. S., Z. S. po ¼ części.

Wnioskodawca S. S. domagał się wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów odnośnie powierzchni działek oznaczonych nr 4 i 7. Ponieważ organ I instancji potwierdził, że istniały rozbieżności w powierzchni przedmiotowych działek, które przekraczały dopuszczalne odchyłki zlecił wykonanie pomiaru nieruchomości oznaczonych nr 4810, 5177, 5178 i 5211. Operat pomiarowy został włączony do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w dniu 23 października 2006 r. za nr 2146-79/2006. Z mapy sytuacyjnej sporządzonej przez uprawnionego geodetę M. S., stanowiącej załącznik do w/w operatu wynika, że działce oznaczonej w postanowieniu Sądu z dnia [...] nr 4 o powierzchni 0,9395 ha odpowiadają działki o nr 5177, 5178, 5211/2 o łącznej powierzchni 0,9420 ha (wykaz synchronizacyjny). Oznacza to, że część działki nr 5211, oznaczonej nr 5211/2 (o powierzchni 0,0054 ha) stanowi własność J. S., którą nabył przez zasiedzenie w 1954 r., na mocy postanowienia z dnia [...] sygn. akt Ns [...]. Stanowiło to podstawę do zmian w ewidencji gruntów, dokonaną w zaskarżonej decyzji w pkt 2.

Z akt sprawy wynika, że w rejestrze ewidencji gruntów miasta S. założonej w 1967 r. w pozycji rejestrowej nr 17 działka nr 5211 o powierzchni 0,5200 ha wpisana była na Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, Wydział Komunikacji w S.. Po dokonanej aktualizacji w latach 1979-1983 działka nr 5211 o powierzchni 0,5210 ha figurowała w rejestrze gruntów w pozycji rejestrowej nr 2519 na władającego: Urząd Miasta i Gminy w S. – drogi gospodarcze. W aktualnym rejestrze działka nr 5211 figuruje na Skarb Państwa – władający, Urząd Miasta i Gminy w S. – użytkownik.

Bezspornym jest w sprawie, że działka nr 5211/2 nie jest drogą publiczną, Gmina S. dopiero zamierza wystąpić do Wojewody o komunalizację całej działki nr 5211 i podjęcie uchwały przez Radę Miasta w S. o zaliczenie jej do kategorii dróg gminnych (oświadczenie przedstawiciela Gminy do protokołu k. 63 akt administracyjnych).

Powyższe prawidłowo dokonane przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego zmiany w ewidencji gruntów zostały zakwestionowane w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przez Gminę S., która brała udział w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek S. S. i była uznana przez organ administracyjny za stronę tego postępowania w rozumieniu art. 28 kpa z tego powodu, że w jednostce rejestrowej G. 3276 wpisany jest "Urząd Miasta i Gminy w S." jako użytkownik działki nr 5211. Trzeba jednak zauważyć, że w myśl przepisu art. 28 kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Zgodnie z ustalonym orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego do uzyskania przymiotu strony nie wystarczy wykazanie jakiegokolwiek interesu, lecz musi to być interes prawny, a więc oparty na prawie, przy czym o tym czy interes będący treścią żądania ma charakter prawny, czy tylko faktyczny decyduje treść obowiązujących przepisów prawa materialnego. Cechą interesu prawnego jest także jego realność, nie może on być przewidywany w przyszłości ani hipotetyczny (wyrok NSA z dnia 2 lutego 1996 r. IV SA 846/95, OSP 1997/4/83, z aprobującą glosą J. Zimermana).

Przepisy obowiązującej w dacie wydania zaskarżonej decyzji ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r., Nr 240, poz. 2027 ze zm.), zwanej dalej "ustawą", nie pozwalają jednak na przyjęcie, że skarżąca Gmina posiada przymiot strony, gdyż nie była i nie jest właścicielem spornej nieruchomości oznaczonej nr 5211, ani też władającym tą nieruchomością i zmiany dokonane zaskarżoną decyzją jej nie dotyczyły. Zamierza ona dopiero wystąpić o komunalizację tej działki celem zaliczenia jej do dróg gminnych.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy w ewidencji gruntów i budynków wykazuje się właściciela, a w odniesieniu do gruntów państwowych i komunalnych - inne osoby fizyczne i prawne, w których władaniu znajdują się grunty i budynki lub ich części. W każdym razie przepisy tej ustawy nie dają podstaw prawnych do kształtowania stosunków własnościowych i związanych z tymi stosunkami uprawnień i obowiązków.

Przedmiotem niniejszej sprawy nie było dokonanie zmian podmiotowych w ewidencji gruntów, bowiem wniosek złożony przez S. S. dotyczył zmian przedmiotowych w zakresie powierzchni działek stanowiących jego własność na podstawie prawomocnego postanowienia sądu o zasiedzeniu. Z akt sprawy nie wynika, kiedy w jednostce rejestrowej G.3276 dla działki nr 5211 o powierzchni 0,5210 ha wpisano "Skarb Państwa – władanie (na zasadach posiadania samoistnego) oraz Urząd Miasta i Gminy w S. – użytkowanie". Pełnomocnik organu na rozprawie przez Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Kielcach w dniu 25.X.2007 r. podał, że zapis ten miał miejsce "w latach 70-tych". Wskazać należy, że jakiekolwiek rozstrzygnięcia zmieniające zakres praw (i obowiązków) osób, których prawa były dotychczas ujawnione w ewidencji, naruszają ich interes prawny, jednak nie zostało wykazane, aby w sprawie niniejszej zmianie podlegał zakres praw skarżącej. Gmina S. nie jest bowiem wpisana do ewidencji, ani nie została z niej wykreślona w niniejszym postępowaniu, nie jest właścicielem, ani władającym żadną z przedmiotowych działek, sprawa zatem nie dotyczy jej interesu prawnego. Zdaniem organu orzekającego wpisanie w ewidencji "Urzędu Miasta i Gminy w S." jako użytkownika działki nr 5211 uprawniało przyznanie Gminie S. przymiotu strony. Należy jednak zauważyć, że Urząd Miasta i Gminy w S. przed wejściem w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), powołującej Gminy jako jednostki samorządowe (tj. przed 27 maja 1990 r.), to nie Gmina, która funkcjonuje od 1990 r., jak również nie Urząd Gminy, o jakim mowa w art. 33 ustawy o samorządzie gminnym. Gminy funkcjonujące na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym nie są bowiem następcami prawnymi – w rozumieniu przepisów o sukcesji generalnej – gmin funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego (jedn. tekst Dz.U. z 1988 r. Nr 26, poz. 183 ze zm.), ani na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Dlatego Urzędu Gminy, o jakim mowa w art. 33 ustawy o samorządzie gminnym, nie można utożsamiać z Urzędem Gminy, o jakim mowa w art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.

W konsekwencji należy przyjąć, że całość materiału zgromadzonego w aktach sprawy wskazuje, że Gmina S. nie posiada interesu prawnego w sprawie niniejszej, w rozumieniu art. 28 kpa.

Z przytoczonych powodów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach uznał, że zaskarżona decyzja nie narusza prawa i dlatego orzekł jak w wyroku, na mocy art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270).Powered by SoftProdukt