drukuj    zapisz    Powrót do listy

6012 Wstrzymanie robót budowlanych, wznowienie tych robót, zaniechanie dalszych robót budowlanych, Odrzucenie skargi, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Odrzucono skargę, II SA/Gd 492/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-10-22, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Gd 492/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2007-10-22 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2006-08-11
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Barbara Skrzycka-Pilch /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6012 Wstrzymanie robót budowlanych, wznowienie tych robót, zaniechanie dalszych robót budowlanych
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Barbara Skrzycka -Pilch po rozpoznaniu w dniu 22 października 2007r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. W. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie pozwolenia na wznowienie robót budowlanych postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie

J.W. wniósł skargę na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] r., Nr [...] w przedmiocie pozwolenia na wznowienie robót budowlanych.

Zarządzeniem Przewodniczącego z dnia 16 sierpnia 2006r. skarżący wezwany został do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 500 zł w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie zostało skutecznie doręczone skarżącemu w dniu 12 września 2006r. Skarżący wnioskiem z dnia

19 września 2006r. zwrócił się o przyznanie prawa pomocy poprzez częściowe zwolnienie od kosztów sądowych. Postanowieniem z dnia 24 listopada 2006r., sygn. akt II SA/Gd 492/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odmówił skarżącemu przyznania prawa pomocy. Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 1 lutego 2007r., w sprawie o sygn. akt II OZ 56/07 oddalił zażalenie skarżącego na powyższe postanowienie.

Zarządzeniem z dnia 14 lutego 2007r. wezwano skarżącego do wykonania prawomocnego zarządzenia z dnia 16 sierpnia 2005r. w przedmiocie wezwania go do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 500 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie zostało skutecznie doręczone skarżącemu w dniu

28 lutego 2007r. Skarżący w dniu 3 marca 2007r. ponownie wniósł o przyznanie mu prawa pomocy poprzez częściowe zwolnienie od kosztów sądowych. Postanowieniem z dnia 22 maja 2007r., sygn. akt II SA/Gd 492/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odmówił skarżącemu przyznania prawa pomocy. Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 25 lipca 2007r., w sprawie o sygn. akt II OZ 639/07 oddalił zażalenie skarżącego na powyższe postanowienie.

Zarządzeniem z dnia 29 sierpnia 2007r. wezwano skarżącego do wykonania prawomocnego zarządzenia z dnia 16 sierpnia 2005r. w przedmiocie wezwania go do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 500 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie zostało skutecznie doręczone skarżącemu w dniu

18 września 2007r., a zatem termin uiszczenia wpisu upłynął w dniu 25 września 2007r. Skarżący nie uiścił wpisu sądowego w wyznaczonym terminie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Skarżący, mimo wezwania, nie uiścił wpisu w wyznaczonym terminie, wobec czego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, na podstawie wyżej wskazanego przepisu, orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt