drukuj    zapisz    Powrót do listy

6553, Inne, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Odrzucono zażalenie, V SA/Wa 199/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-16, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

V SA/Wa 199/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-06-16  
Data wpływu
2008-01-15
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Piotr Kraczowski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6553
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
II GZ 266/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-16
II GZ 28/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-13
II GZ 98/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-13
Skarżony organ
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 178, 197 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący – asesor WSA – Piotr Kraczowski po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia E. L., J. L., J. L. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 maja 2008 r. sygn. akt V SA/Wa 199/08 odrzucającego skargę kasacyjną E. L., J.L., J. L. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] czerwca 2007 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji; postanawia: – odrzucić zażalenie –

Uzasadnienie

Postanowieniem z 20 maja 2008 r. sygn. akt V SA/Wa 199/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę kasacyjną skarżących – E. L., J. L. i J. L. – na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z [...] czerwca 2007 r. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, z powodu nie sporządzenia skargi kasacyjnej przez adwokata lub radcę prawnego.

26 maja 2008 r. doręczono skarżącym powyższe postanowienie wraz z uzasadnieniem i pouczono ich o możliwości złożenia zażalenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od daty doręczenia postanowienia. Wskazano także, iż zażalenie powinno być sporządzone przez pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym.

Tymczasem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęło 27 maja 2008 r. pismo nazwane "zażalenie, wniosek wraz ze skargą" sporządzone osobiście przez skarżących, z którego wynika ich niezadowolenie z otrzymanego postanowienia z 20 maja 2008 r., które zaskarżają w całości i wnoszą o jego uchylenie, jak również pozostałych w sprawie postanowień. Zatem z treści pisma wynika, iż skarżący wnieśli zażalenie.

Zgodnie z treścią art. 194 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; zwanej dalej: "p.p.s.a.") zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego.

Z uwagi na to, że zażalenie, którego przedmiotem jest postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej z 20 maja 2008 r. nie zostało sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego jest ono niedopuszczalne. Sporządzanie powyższego zażalenia osobiście przez skarżących z naruszeniem art. 194 § 4 w związku z 175 p.p.s.a. jest brakiem zażalenia, które uzasadnia jego odrzucenie.

Zatem działając na podstawie art. 178 p.p.s.a. (który na podstawie art. 197 § 2 p.p.s.a. ma odpowiednie zastosowanie do zażalenia) – wojewódzki sąd administracyjny odrzuca na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną (także zażalenie – przyp. włas.) wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie – orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt