drukuj    zapisz    Powrót do listy

6100 Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę, Nieruchomości Umorzenie postępowania, Wojewoda, Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy PPSA, II SAB/Łd 17/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-07-17, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Łd 17/08 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-07-17 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-04-10
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Arkadiusz Blewązka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6100 Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę
Hasła tematyczne
Nieruchomości
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy PPSA
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 60, art. 161 par. 1 pkt. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Arkadiusz Blewązka po rozpoznaniu w dniu 17. lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Gminy Miasto Ł. na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasto Ł. własności nieruchomości Skarbu Państwa p o s t a n a w i a : umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie

W dniu 14. marca 2008 r. Prezydent Miasta Ł. złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasto Ł. własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Ł. przy ul. A, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr [...] o pow. 498 m2, w obrębie [...], uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr [...].

W odpowiedzi na skargę Wojewoda [...] wskazał, iż przedmiotowa skarga została poprzedzona zażaleniem Prezydenta Miasta Ł. z dnia [...] (znak: [...]) na bezczynność Wojewody [...] złożonym za pośrednictwem Wojewody [...] do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zażalenie zostało przesłane z opóźnieniem w dniu 2. kwietnia 2008 r. W dniu [...] Wojewoda Ł. wydał decyzję komunalizacyjną (znak: [...], stwierdzającą nabycie przez Gminę Miasto Ł. z mocy prawa własność przedmiotowej nieruchomości. Z uwagi na powyższe w konkluzji odpowiedzi na skargę Wojewoda [...] wniósł o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego.

Wraz z odpowiedzią na skargę Wojewoda [...] przekazał do Sądu pismo Prezydenta Miasta Ł. z dnia [...] (znak: [...]) cofające skargę w niniejszej sprawie z uwagi na podjęcie w dniu [...] przez Wojewodę [...] merytorycznego rozstrzygnięcia w sprawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje :

Zgodnie z przepisem art. 60 ustawy z dnia 30. sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze m.) – dalej p.p.s.a. – strona skarżąca może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Cofnięcie skargi jest więc czynnością procesową, przez którą skarżący rezygnuje z postępowania przed sądem administracyjnym i tym samym rozpoznania wniesionej skargi.

W rozpoznawanej sprawie Sąd uznał, iż oświadczenie woli strony skarżącej o cofnięciu skargi jest skuteczne, gdyż nie zmierza do obejścia prawa, ani nie powoduje utrzymania w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Stosownie do treści przepisu art. 161 par. 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę.

W tym stanie rzeczy Sąd na podstawie przepisu art. 161 par. 1 pkt 1 w związku z przepisem art. 60 ustawy z dnia 30. sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270) orzekł jak w postanowieniu.

J.S.Powered by SoftProdukt