drukuj    zapisz    Powrót do listy

6153 Warunki zabudowy  terenu, , Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę, II SA/Gd 609/05 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2005-09-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Gd 609/05 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2005-09-26 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2005-07-21
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Mariola Jaroszewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6153 Warunki zabudowy  terenu
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Sędzia WSA Mariola Jaroszewska po rozpoznaniu w dniu 26 września 2005r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. H. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 16 maja 2005r. Nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu p o s t a n a w i a: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Opisaną wyżej decyzją Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta z dnia 19 października 2004r. ustalającą na wniosek T. O. warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie garażu 1 – stanowisko przy granicy działki nr [...] w G. przy ul. [...].

Skargę na decyzję organu odwoławczego złożyła J. H.

Zarządzeniem Przewodniczącego z dnia 25 lipca 2005r. skarżąca wezwana została do usunięcia braku formalnego skargi poprzez złożenie dwóch odpisów skargi celem doręczenia wszystkim stronom oraz do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 500,00 zł, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie odebrane zostało w dniu 2 sierpnia 2005r. (dowód: zarządzenie k. 1, zwrotne potwierdzenia odbioru k. 14) wpis nie został uiszczony, brak skargi nie został usunięty.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje.

Zgodnie z art. 220 §1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Zgodnie z § 3 cytowanego przepisu skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie została uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Również, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 tej ustawy, sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

Obowiązek dołączenia do pisma strony jego odpisów dla doręczenia ich stronom wynika z art. 47 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, natomiast zgodnie z art. 57 § 1 cytowanej ustawy skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym.

W rozpoznawanej sprawie termin siedmiodniowy dla uiszczenia wpisu sądowego oraz usunięcia braku formalnego skargi upłynął dla skarżącej w dniu 9 sierpnia 2005r.

Wobec niewykonania opisanego wyżej zarządzenia Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 220 § 3 w związku z art. 58 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt