drukuj    zapisz    Powrót do listy

6342 Przyznanie uprawnień kombatanckich oraz przyznanie uprawnień dla wdów /wdowców/ po kombatantach, Prawo pomocy, Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Odrzucono sprzeciw, V SA/Wa 1140/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

V SA/Wa 1140/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-27  
Data wpływu
2008-04-22
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Piotr Piszczek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6342 Przyznanie uprawnień kombatanckich oraz przyznanie uprawnień dla wdów /wdowców/ po kombatantach
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
II OZ 1112/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-24
Skarżony organ
Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Treść wyniku
Odrzucono sprzeciw
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 259
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodnicząca – Sędzia NSA - Piotr Piszczek po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu A. P. od postanowienia referendarza sądowego z dnia 30 maja 2008r. odmawiającego przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym tj. zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi A. P. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...] marca 2008 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich; postanawia: odrzucić sprzeciw

Uzasadnienie

Postanowieniem z 30 maja 2008 r. referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie odmówił przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym tj. zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata. Postanowienie zostało doręczone skarżącemu w dniu 10 czerwca 2008r., wraz z pouczeniem o przysługującym prawie wniesienia sprzeciwu oraz o terminie, w jakim należy go złożyć.

Pismem z dnia 18 czerwca 2008 r., nadanym w polskim urzędzie pocztowym w tym samym dniu skarżący złożył sprzeciw na ww. postanowienie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Stosownie do treści przepisu art. 259 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – dalej p.p.s.a., od postanowień referendarzy sądowych strona może wnieść sprzeciw w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia. Jednocześnie, zgodnie z paragrafem 2 tego przepisu, sprzeciw wniesiony po terminie, sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym.

W rozpatrywanej sprawie, postanowienie od którego wniesiono sprzeciw zostało doręczone skarżącemu w dniu 10 czerwca 2008 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru – k. 34 akt sądowych), natomiast pismo zawierające sprzeciw zostało nadane w polskim urzędzie pocztowym w dniu 18 czerwca 2008 r. (datownik placówki nadawczej na kopercie, k. 36 akt sądowych), czyli po upływie ustawowego terminu.

W tym stanie rzeczy, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 259 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił jak w sentencji.Powered by SoftProdukt