drukuj    zapisz    Powrót do listy

6329 Inne o symbolu podstawowym 632, Koszty sądowe, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Zwrócono kwotę wpisu, II SA/Ke 35/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-06-30, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Ke 35/08 - Postanowienie WSA w Kielcach

Data orzeczenia
2008-06-30  
Data wpływu
2008-01-21
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Sędziowie
Dorota Pędziwilk-Moskal /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Hasła tematyczne
Koszty sądowe
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Zwrócono kwotę wpisu
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 232 par. 1 pkt 1 lit. a
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Pędziwilk - Moskal po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego p o s t a n a w i a : zwrócić Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu kwotę 100 (sto) złotych uiszczoną tytułem wpisu od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 18 marca 2008r., sygn. akt II SA/Ke 35/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji (pkt I) oraz stwierdził, że decyzja organu odwoławczego nie podlega wykonaniu do chwili uprawomocnienia się wyroku (pkt II).

Pełnomocnik Samorządowego Kolegium Odwoławczego – radca prawny P. U. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargę kasacyjną od wskazanego powyżej orzeczenia, uiszczając jednocześnie kwotę 100 zł tytułem wpisu sądowego od skargi kasacyjnej.

Prawomocnym postanowieniem z dnia 30 maja 2008r. tut. Sąd odrzucił skargę kasacyjną Samorządowego Kolegium Odwoławczego– na podstawie art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Mając na uwadze, iż wniesiona w niniejszej sprawie skarga kasacyjna została odrzucona prawomocnym postanowieniem, Sąd orzekł w przedmiocie zwrotu uiszczonego wpisu jak w sentencji na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt