drukuj    zapisz    Powrót do listy

6119 Inne o symbolu podstawowym 611, Wstrzymanie wykonania aktu, Dyrektor Izby Skarbowej, Umorzono postępowanie, I SA/Lu 121/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-05-16, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Lu 121/08 - Postanowienie WSA w Lublinie

Data orzeczenia
2008-05-16 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-02-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Sędziowie
Krystyna Czajecka-Szpringer /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Umorzono postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 1997 nr 137 poz 926 art. 224 par. 1, art. 224a par. 1, 2 i 4 pkt 1,
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 161 par. 1 pkt 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krystyna Czajecka-Szpringer (sprawozdawca), Sędziowie WSA Wiesława Achrymowicz, Asesor WSA Jerzy Drwal, Protokolant Stażysta Konrad Gałka, po rozpoznaniu w dniu 7 maja 2008 r. na rozprawie sprawy ze skargi Z. Ż. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji p o s t a n a w i a - umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie

W dniu 28 lutego 2008 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie wpłynęła za pośrednictwem organu skarga Z. Ż. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji.

Z akt sprawy wynika, że w odwołaniu od decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia [...] określającej zobowiązanie w podatku od towarów i usług za marzec – czerwiec oraz sierpień – wrzesień 2002 r. pełnomocnik strony wniósł jednocześnie o wstrzymanie wykonania tej decyzji.

Postanowieniem z dnia [...] Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej odmówił wstrzymania wykonania decyzji z dnia [...] nie znajdując podstaw uzasadniających pozytywne rozstrzygnięcie organu w tym przedmiocie.

Po rozpatrzeniu zażalenia Z. Ż. Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał postanowienie pierwszej instancji w mocy.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego strona wnosząc o uchylenie zaskarżonego postanowienia, zarzuciła naruszenie art. 123 § 1 w związku z art. 200 Ordynacji podatkowej, poprzez pozbawienie strony możliwości wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego oraz naruszenie przepisu art. 224 § 2 Ordynacji podatkowej poprzez nieuwzględnienie ważnego interesu strony.

W odpowiedzi na skargę organ podatkowy wniósł o jej oddalenie.

Na rozprawie w dniu 7 maja 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny zobowiązał pełnomocnika Dyrektora Izby Skarbowej do nadesłania informacji o stanie postępowania odwoławczego w sprawie rozliczenia podatku od towarów i usług za okresy od marca do czerwca 2002 r. i od sierpnia do grudnia 2002 r., a w przypadku zakończenia tego postępowania - do nadesłania kserokopii decyzji wraz z dowodem jej doręczenia skarżącemu.

W wykonaniu postanowienia WSA z dnia 7 maja 2008 r. organ odwoławczy nadesłał do Sądu kserokopię własnej decyzji z dnia [...] , utrzymującej w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia [...] określającą zobowiązanie w podatku od towarów i usług za marzec – czerwiec oraz sierpień – wrzesień 2002 r. wraz z kserokopią potwierdzenia jej odbioru przez pełnomocnika strony.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Przepis art. 224 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.) stanowi, iż wniesienie odwołania od decyzji organu podatkowego nie wstrzymuje jej wykonania, z zastrzeżeniem art. 224a, (§1) jednakże organ, który wydał decyzję postanawia wstrzymać jej wykonanie - do czasu przekazania odwołania wraz z aktami sprawy właściwemu organowi odwoławczemu (z zastrzeżeniem niemającym znaczenia w sprawie) - § 4 pkt 1.

Organ podatkowy, z urzędu lub na wniosek strony, wstrzymuje w drodze postanowienia wykonanie decyzji w całości lub w części, w przypadku uzasadnionym ważnym interesem strony lub interesem publicznym (§2).

Wydane na podstawie art. 224 § 2 o.p. postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji organu pierwszej instancji nie zachowuje mocy obowiązującej po wydaniu decyzji organu odwoławczego. Byt prawny postanowienia o wstrzymaniu wykonania decyzji organu podatkowego pierwszej instancji jest uzależniony od rozstrzygnięcia sprawy przez organ odwoławczy - z chwilą wydania decyzji przez organ odwoławczy traci moc obowiązującą postanowienie o wstrzymaniu wykonania: por. H. Dzwonkowski w: C. Kosikowski, H. Dzwonkowski, A. Huchla Ustawa Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2000 r., s. 552; M. Masternak w: B. Brzeziński, M. Kalinowski, M. Masternak, A. Olesińska Ordynacja podatkowa. Komentarz, Toruń 2002, s. 737 (za wyrokiem z dnia 16 marca 2004 r. , sygn. I SA/Łd 2261/02, Lex nr 143765).

Z bezprzedmiotowością postępowania sądowoadministracyjnego "z innych przyczyn" w rozumieniu art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270 ze. zm.) mamy do czynienia, gdy w toku tego postępowania , a przed wydaniem wyroku przestanie istnieć przedmiot zaskarżenia. Z taką sytuacją możemy mieć do czynienia zwłaszcza wówczas, gdy zaskarżone postanowienie zostanie pozbawione bytu prawnego.

Z akt sprawy wynika, że decyzja organu odwoławczego została wydana w dniu [...] i doręczona pełnomocnikowi Z. Ż. w dniu 28 marca 2008 r., wobec czego przyjąć należało, że moc obowiązująca zaskarżonego przez stronę postanowienia Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] o odmowie wstrzymania wykonania decyzji wymiarowej organu I instancji, wygasła z dniem 19 marca 2008 r.

Przyjąć zatem należało, iż wydanie przez organ odwoławczy decyzji wymiarowej zakończyło byt prawny postanowienia w zakresie wstrzymania wykonania decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej, a w związku z tym stało się bezprzedmiotowe postępowanie sądowoadmnistracyjne w zakresie skargi na to postanowienie.

Dlatego też, na podstawie art.161 ( 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi należało postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym umorzyć.Powered by SoftProdukt