drukuj    zapisz    Powrót do listy

6050 Obowiązek meldunkowy, Przywrócenie terminu, Wojewoda, *Odmówiono przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego, III SA/Wr 487/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-11-23, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Wr 487/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2007-11-23  
Data wpływu
2007-09-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Maciej Guziński /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6050 Obowiązek meldunkowy
Hasła tematyczne
Przywrócenie terminu
Sygn. powiązane
II OZ 421/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-09
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
*Odmówiono przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 85; art. 86; art. 87
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA – Maciej Guziński po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2007 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku T. D. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi T. D. na decyzję Wojewody z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wymeldowania z miejsca pobytu stałego postanawia: odmówić przywrócenia terminu.

Uzasadnienie

Zarządzeniem z dnia [...] wezwano skarżącego do uzupełnienia braków skargi w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania – pod rygorem odrzucenia skargi – przez uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 100 zł.

Z powodu nieobecności adresata wezwanie to, po powtórnym awizowaniu, zostało złożone w dniu [...] na okres 7 dni w placówce pocztowej, a następnie wskutek niepodjęcia go w terminie – zwrócone sądowi.

W dniu [...] skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi. W uzasadnieniu podał, że [...]. uzyskał w sekretariacie Sądu informację, że zostało wysłane na jego adres pismo wzywające go do uiszczenia wpisu sądowego. Skarżący oświadczył, że nie otrzymał awiza informującego o złożeniu pisma w placówce pocztowej. Podał, że klucz do jego skrzynki pocztowej ma również jego córka L. D. – N., która mieszka w sąsiednim budynku, jednak podaje jego adres jako swój adres do korespondencji i dlatego on nie może pozbawić jej klucza do skrzynki pocztowej. Skarżący wskazał, że kilkakrotnie zdarzało się, że nie otrzymał kierowanych do niego przesyłek, wobec czego założył skrytkę pocztową i wskazał jej numer jako adres do korespondencji. Jednocześnie z wnioskiem o przywrócenie terminu skarżący uiścił wpis sądowy od skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., jeżeli pisma nie można doręczyć adresatowi osobiście, ani w trybie doręczenia zastępczego, to składa się je na okres siedmiu dni w placówce pocztowej lub w urzędzie gminy, a zawiadomienie o tym umieszcza w skrzynce na korespondencję, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia tego okresu.

Wobec powyższego należy przyjąć, że skoro wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego zostało, po powtórnym awizowaniu, złożone w dniu [...] na okres 7 dni w placówce pocztowej, to wezwanie to zostało doręczone skarżącemu w dniu [...], a siedmiodniowy termin do uzupełnienia braków skargi upłynął w dniu [...] (czwartek).

Stosownie do art. 85 p.p.s.a, czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Postanowienie o przywróceniu terminu albo odmowie jego przywrócenia może być wydane na posiedzeniu niejawnym (art. 86 § 1 p.p.s.a.). Zgodnie z art. 87 § 1, 2 i 4 p.p.s.a pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie.

W odniesieniu do powyższego zasadniczą kwestią w przedmiotowej sprawie było zatem ustalenie czy została spełniona podstawowa przesłanka przywrócenia terminu, jaką jest uprawdopodobnienie przez skarżącego braku swojej winy, polegającej najogólniej mówiąc, na przejawianiu należytej staranności w dbałości o swoje interesy. O braku winy w uchybieniu terminu można mówić jedynie wtedy, gdy strona nie mogła usunąć przeszkody nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku. Podnieść należy, że przywrócenie terminu nie jest dopuszczalne, jeżeli strona dopuściła się choćby lekkiego niedbalstwa.

W przedmiotowej sprawie skarżący nie wykazał braku winy w uchybieniu terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi. W ocenie Sądu skarżący mając świadomość tego, że również jego córka ma dostęp do skrzynki pocztowej i że zdarzały się sytuacje, w których nie otrzymywał kierowanej do niego korespondencji, powinien był wcześniej podjąć działania zmierzające do zapobieżenia takiemu stanowi rzeczy i zabezpieczenia swoich interesów, poprzez na przykład wskazanie - już przy wnoszeniu skargi - innego adresu do korespondencji niż adres zamieszkania (np. adresu członka rodziny, czy znajomego). Skarżący nie zachował należytej staranności przy dokonywaniu czynności procesowej, dopuścił się niedbalstwa i nie wykazał należytej staranności w dbałości o swoje interesy, a to wyklucza możliwość przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego.

Na marginesie powyższych uwag należy wskazać, że skrytka pocztowa nie spełnia wymogów ustawowych adresu, a zatem jej numer nie może być wskazany jako adres do korespondencji. Skarżący powinien więc wskazać inny adres jako adres do doręczeń, przy czym może to być adres zamieszkania członków rodziny, czy znajomych, a także pisma mogą być przesyłane na ręce Naczelnika Urzędu Pocztowego.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, na podstawie powołanych na wstępie przepisów, jak w sentencji.Powered by SoftProdukt