drukuj    zapisz    Powrót do listy

6050 Obowiązek meldunkowy, Inne, Wojewoda, Odrzucono skargę, IV SA/Wa 292/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wa 292/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-05-28 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-02-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Alina Balicka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6050 Obowiązek meldunkowy
Hasła tematyczne
Inne
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 § 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Alina Balicka po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. B. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) listopada 2007 r., nr (...) w przedmiocie wymeldowania postanawia: odrzucić skargę .

Uzasadnienie

Decyzją z dnia (...) listopada 2007 r. Wojewoda (...) utrzymał w mocy decyzję Prezydenta W. z dnia (...) października 2007 r. o wymeldowaniu S. B. z pobytu stałego w lokalu nr (...) przy ul. (...) w W.

Zarządzeniem z dnia 19 lutego 2008 r. – ponownie wykonanym w wyniku zarządzenia z dnia 25 kwietnia 2008 r. (k.12) – skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, w kwocie 100 zł oraz do uzupełnienia barku formalnego poprzez nadesłanie 1 egzemplarza skargi, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis zarządzenia został skarżącemu doręczony w dniu 30 kwietnia 2008 r. (dowód : zwrotne poświadczenie odbioru, k. 20).

Skarżący powinien zatem uzupełnić braki formalne do dnia 7 maja 2008 r., jednak nie wykonał zarządzenia we wskazanym terminie.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd odrzuca skargę, gdy pomimo wezwania nie uiszczono należnego wpisu.

Zgodnie natomiast z art. 58 § 1 pkt. 3 ustawy P.p.s.a. Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Wobec powyższego, skoro skarżący nie opłacił w wyznaczonym terminie należnego wpisu, ani nie nadesłał egzemplarza skargi Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 220 § 3 oraz art. 58 § 1 pkt. 3 powołanej ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt