drukuj    zapisz    Powrót do listy

6294 Przejęcie mienia na podstawie umów międzynarodowych, Inne, Minister Finansów, Nakazano ściągnięcie nieuiszczonej opłaty sądowej, IV SA/Wa 802/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wa 802/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-26  
Data wpływu
2008-05-13
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Otylia Wierzbicka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6294 Przejęcie mienia na podstawie umów międzynarodowych
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
I OSK 442/09 - Wyrok NSA z 2010-01-08
Skarżony organ
Minister Finansów
Treść wyniku
Nakazano ściągnięcie nieuiszczonej opłaty sądowej
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 213 pkt 1 i art. 237 § 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Otylia Wierzbicka po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. T. na decyzję Ministra Finansów z dnia [...] kwietnia 2006 r., nr [...] w przedmiocie przejęcia mienia na podstawie umów międzynarodowych postanawia: zobowiązać skarżącą A. T. do wpłaty w terminie 7 dni zaliczki na pokrycie kosztów związanych z ustanowieniem kuratora w kwocie 120 (sto dwadzieścia) zł.

Uzasadnienie

Skarżąca A. T. zwróciła się do Sądu z wnioskiem o ustanowienie kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu uczestniczek postępowania: S. L. i H. L.

Zgodnie z art. 213 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej P.p.s.a., do wydatków wliczanych do kosztów postępowania sądowego zalicza się także należności kuratorów ustanowionych w sprawie.

Natomiast stosownie do treści art. 237 § 1 P.p.s.a. strona, która wniosła o podjęcie czynności połączonej z wydatkami, obowiązana jest wpłacić zaliczkę na ich pokrycie.

W tej sytuacji Sąd postanowił zobowiązać skarżącą do wpłacenia zaliczki w wysokości 120 zł na pokrycie kosztów ustanowienia kuratora w niniejszej sprawie. Wysokość zaliczki ustalono na podstawie § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 1982 r. w sprawie stawek, warunków przyznawania i wypłaty ryczałtu przysługującego sędziom i pracownikom sądowym za dokonanie oględzin oraz stawek należności kuratorów (Dz. U. Nr 27, poz. 197 ze zm.) i § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokacki oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.).Powered by SoftProdukt