drukuj    zapisz    Powrót do listy

650 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku, Odrzucenie zażalenia, Prezes Rady Ministrów, Odrzucono zażalenie, II SA/Wa 556/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-30, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wa 556/06 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-06-30  
Data wpływu
2006-04-03
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Eugeniusz Wasilewski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
650 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku
Hasła tematyczne
Odrzucenie zażalenia
Sygn. powiązane
I OZ 841/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-17
I OZ 14/08 - Postanowienie NSA z 2008-01-25
I OZ 328/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-14
I OZ 842/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-17
Skarżony organ
Prezes Rady Ministrów
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 194 par. 1, art. 194 par. 4, art. 175 art. 178
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA - Eugeniusz Wasilewski po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia J. Z. K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2007 r. sygn. akt II SA/Wa 556/06 odrzucające skargę kasacyjną J. Z. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 października 2007 r. sygn. akt II SA/Wa 556/06 w sprawie ze skargi J. Z. K. na decyzję Prezesa Rady Ministrów z dnia [...] stycznia 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia specjalnego postanawia - odrzucić zażalenie - .

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 21 grudnia 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Warszawie odrzucił skargę kasacyjną J. Z. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 października 2007 r. sygn. akt II SA/Wa 556/06, oddalającego skargę na decyzję Prezesa Rady Ministrów z dnia [...] stycznia 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia specjalnego. Skarga kasacyjna nie została bowiem sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, nie sporządziła jej również inna uprawniona do tego osoba, wymieniona w art. 175 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), zwanej dalej również ppsa.

Odpis niniejszego postanowienia został doręczony skarżącemu w dniu 23 stycznia 2008 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru znajduje się w aktach sprawy).

W dniu 30 stycznia 2008 r. (data stempla pocztowego) J. Z. K. złożył osobiście w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie zażalenie na powyższe postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z treścią art. 194 § 1 pkt 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego, których przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej. Stosownie zaś do treści art. 194 § 4 powołanej ustawy, zażalenie w tym przedmiocie powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego. Przepis art. 175 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Warszawie z dnia 21 grudnia 2007 r., pomimo tzw. przymusu adwokackiego, czyli obowiązku jego sporządzenia przez uprawnione osoby wymienione w art. 175 ppsa, zostało sporządzone przez skarżącego osobiście. Wobec powyższego stwierdzić należy, iż nie spełnia ono wymogu określonego w art. 194 § 4 ppsa i jako niedopuszczalne podlega odrzuceniu. Wskazać przy tym należy, iż sporządzenie zażalenia na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej przez inną osobę, niż wymieniona w art. 175 ppsa, stanowi nieusuwalną wadę, która nie ma charakteru formalnego i nie jest brakiem, który podlega uzupełnieniu w trybie art. 49 ppsa (por. postanowienie NSA z dnia 20 września 2006 r. sygn. akt II GZ 116/06, Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych).

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 178 w związku z art. 194 § 4 i art. 197 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w postanowieniu.Powered by SoftProdukt