drukuj    zapisz    Powrót do listy

6115 Podatki od nieruchomości, , Samorządowe Kolegium Odwoławcze,  , I SA/Łd 154/04 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2004-05-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Łd 154/04 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2004-05-25 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2004-03-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Juliusz Antosik /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6115 Podatki od nieruchomości
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA J. Antosik (spr.), Sędziowie NSA, , po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. C. na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze w S. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 1999 r. p o s t a n a w i a odrzucić skargę

Uzasadnienie

Złożona przez stronę skarżącą skarga winna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym oraz wymaganiom szczególnym określony, w art. 57 § 1 ustawy

z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo postępowania przed sądami administracyjnymi

( Dz.U. z 2002r. Nr 153, poz.1270). Zgodnie z treścią art. 220 § 1 i art.230 § 1 powołanej ustawy, Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata, w postaci wpisu sądowego stałego lub stosunkowego. Wysokość wpisu jest określana przez Sąd zgodnie z uregulowaniem zawartym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz.U. Nr 221, poz. 2193).

Brak wpisu sądowego traktowany jest jako brak formalny skargi, uniemożliwiający nadanie skardze dalszego biegu i powodujący jej odrzucenie- art.220 § 3 powołanej ustawy.

W rozpoznawanej sprawie skarżący złożył skargi na cztery decyzje. W piśmie procesowym z dnia 20 kwietnia 2004r.- stanowiącym odpowiedź na wezwanie Sądu do uiszczenia należnego wpisu sądowego ( w łącznej wysokości 400zl) skarżący załączając kserokopię dowodu wpłaty wpisu sądowego w sprawie o sygn. akt I SA/ Łd 155/ 04 w kwocie 100zl wskazał, iż nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych pozostałej części.

Stosowanie do treści art. 243 § 1, art.244 § 1, art. 245, art.246 i art. 255 ustawy- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, osobie fizycznej może być przyznane na jej wniosek prawo pomocy w zakresie całkowitym, jeżeli wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania; a zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie rodzinnym i majątkowym. Wniosek o przyznanie prawa pomocy składa się na urzędowym formularzu według ustalonego wzoru( art.252 § 2 powołanej ustawy).

Wobec faktu, iż strona skarżąca-pomimo wezwania i informacji o skutkach nie uzupełnienia braku formalnego skargi, jakim jest nieziszczenie wymaganego wpisu sądowego- wpisu tego nie uiściła oraz nie wypełniła druku formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy, Sąd na podstawie art.220 § 3 ustawy- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt