drukuj    zapisz    Powrót do listy

6320 Zasiłki celowe i okresowe, Właściwość sądu, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono wniosek, II SA/Bk 592/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-11-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Bk 592/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2007-11-27  
Data wpływu
2007-08-08
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Grażyna Gryglaszewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Hasła tematyczne
Właściwość sądu
Sygn. powiązane
I OZ 74/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-20
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono wniosek
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 59 par.1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska (spr.), po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2007 roku w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] czerwca 2007r. Nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego p o s t a n a w i a: oddalić wniosek J. M. o przekazanie sprawy do rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie

Uzasadnienie

J. M. w dniu [...] lipca 2007 r. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] czerwca 2007r. Nr [...] utrzymującą w mocy decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w J. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego na sfinansowanie ochrony.

Skarżąca pismem z dnia [...] listopada 2007 roku wniosła o "zmianę Sądu, tj. oddanie sprawy do Warszawy".

W odpowiedzi na przedmiotowy wniosek Wojewódzki Sąd Administracyjny w dniu 8 sierpnia 2007r. poinformował skarżącą, że sąd może wyłączyć sędziego lub sędziów od rozpoznawania sprawy na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość, co do bezstronności sędziego w danej sprawie; wniosek o wyłączenie sędziego strona powinna uzasadnić uprawdopodabniając przyczynę wyłączenia. J. M. wskazała jedynie, że "swego czasu pisała prośbę do Sądu Administracyjnego i Sąd odesłał pismo do policji, Sąd nic nie zrobił". Jednocześnie ponownie wskazała, że "uzasadnione jest by Sąd w Białymstoku oddał sprawę do Warszawy".

Pisma skarżącej zostały potraktowane jako wniosek o przekazanie sprawy do rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 13 §2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona. Zgodnie zaś z art. 14 powołanej ustawy wojewódzki sąd administracyjny właściwy w chwili wniesienia skargi pozostaje właściwy aż do ukończenia postępowania, choćby podstawy właściwości zmieniły się w toku sprawy, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

W niniejszym postępowaniu zaskarżona została decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. utrzymująca w mocy decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w J. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego na sfinansowanie ochrony.

W tej sytuacji sądem właściwym miejscowo do rozpoznania skargi jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku. Tym samym brak jest podstaw do przekazania sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 59 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt