drukuj    zapisz    Powrót do listy

645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601644 oraz od 646-652, Inne, Inspektor Nadzoru Budowlanego,  , SAB/Sz 294/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-17, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

SAB/Sz 294/03 - Wyrok WSA w Szczecinie

Data orzeczenia
2004-03-17 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2003-12-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Arkadiusz Windak
Grzegorz Jankowski /przewodniczący sprawozdawca/
Marzena Kowalewska
Symbol z opisem
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601644 oraz od 646-652
Hasła tematyczne
Inne
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 149, art. 200 w zw. z art. 205 ustawy z 30 sierpnia 2002r. - P.p.s.a.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Grzegorz Jankowski ( spr.) Sędziowie Sędzia WSA Marzena Kowalewska Asesor WSA Arkadiusz Windak Protokolant Joanna Białas - Gołąb po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2004 r sprawy ze skargi P. J. na bezczynność Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej I zobowiązuje Inspektora Nadzoru Budowlanego do załatwienia wniosku P. J. z dnia [...] r w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku, II zasądza od Inspektora Nadzoru Budowlanego na rzecz skarżącego P. J. [...] tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

P. J. wystąpił [...] r. do Inspektora Nadzoru Budowlanego z wnioskiem o udostępnienie szczegółowego preliminarza wydatków za [...] r. wraz z kserokopiami rachunków, potwierdzonych przez zwierzchność służbową.

Pismem z [...] r. Inspektor Nadzoru Budowlanego poinformował wnioskodawcę, że jego żądanie nie mieści się w sferze ustawy o "dostępie do informacji publicznej".

Dnia [...] r. P. J. złożył zażalenie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego na brak informacji od INB na wniosek z dnia [...] r.

W skardze do Naczelnego Sądu Administracyjnego P. J. wniósł o zobowiązanie Inspektora Nadzoru Budowlanego do udzielenia informacji zgodnie z wnioskiem z [...] r.

W odpowiedzi na skargę Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdził, że problematyka, która jest w kręgu zainteresowania P. J. nie jest objęta przedmiotowym zakresem ustawy z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny u z n a ł, co następuje:

Sądowa kontrola prowadzona w oparciu o art. 3 ustawy z 30 sierpnia 2002r. postępowanie przed sądami administracyjnymi /Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm./ wykazała, że skarga jest zasadna.

Sąd nie podziela poglądu organu, że wniosek P. J. nie jest objęty przedmiotowym zakresem ustawy.

Treść art. 6 ust.1 pkt 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej wskazuje, że zakres wniosku dotyczy materii objętych regulacją tego przepisu.

Zgodnie z ustawą z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, /Dz.U. Nr 112, poz.1198/ w przypadku skierowania wniosku pisemnego o udostępnienie informacji, podmiot zobowiązany do jej udzielenia ma następujące możliwości udzielenia odpowiedzi:

1/ udzielenie informacji publicznej- jest to czynność materialno-techniczna,

2/ udzielenie w formie pisma - zawiadomienia odpowiedzi, że wniosek nie znajduje podstawy w przepisach prawa gdy żądanie nie dotyczy informacji publicznej, organ nie jest w posiadaniu danej informacji /art. 4 ust.3 ustawy/ lub obowiązuje inny tryb udostępniania informacji /art. 1 ust.2 ustawy/.

3/ odmówić udostępnienia informacji publicznej lub umorzyć postępowanie administracyjne w formie decyzji administracyjnej /art. 16 ustawy/,

4/ odmówić udostępniania informacji publicznej - przetworzonej, ze względu na nie wykazanie, że jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego - w formie decyzji administracyjnej, po uprzednim wezwaniu do przedstawienia, że przetworzenie informacji jest szczególnie istotne dla interesu publicznego /art. 3 ust.1 pkt 1 ustawy/.

Pismo Inspektora Nadzoru Budowanego z [...] r. nie może być zdaniem Sądu potraktowane jako załatwienie wniosku.

Z tych przyczyn Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 149 ustawy z 30 sierpnia 2002r. postępowanie przed sądami administracyjnymi /D.U. Nr 153, poz. 1270/ zobowiązał organ do załatwienia sprawy i rozstrzygnął o kosztach sądowych na podstawie art. 200 w związku z art. 205 tej ustawy, uwzględniając zgłoszony wniosek o zwrot kosztów przejazdu.Powered by SoftProdukt