drukuj    zapisz    Powrót do listy

645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601644 oraz od 646-652, Właściwość sądu, Inne,  , II SA/Bk 36/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2004-02-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Bk 36/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2004-02-26 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2004-02-05
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Anna Sobolewska-Nazarczyk
Jerzy Bujko /sprawozdawca/
Stanisław Prutis /przewodniczący/
Symbol z opisem
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601644 oraz od 646-652
Hasła tematyczne
Właściwość sądu
Skarżony organ
Inne
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 59 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jerzy Bujko (spr.), po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2004 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. C. na decyzję Fundacji "P.-N. P." w W. z dnia [...] stycznia 2004 r. Nr [...] w przedmiocie przyznania świadczenia p o s t a n a w i a - uznać swoją niewłaściwość i sprawę przekazać do rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.-

Uzasadnienie

Do rozpoznania niniejszej sprawy jest właściwy Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Warszawie (art. 13 § 2 ustawy – prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. Nr 153, poz. 1270).

Dlatego na mocy art. 59 § 1 wymienionej wyżej ustawy orzeczono jak w sentencji.-Powered by SoftProdukt