drukuj    zapisz    Powrót do listy

6202 Zakłady opieki zdrowotnej, Ochrona zdrowia, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Uchylono zaskarżoną decyzję, VII SA/Wa 660/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-08-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 660/08 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-28 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-04-23
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Bogusław Cieśla
Ewa Machlejd /sprawozdawca/
Leszek Kamiński /przewodniczący/
Symbol z opisem
6202 Zakłady opieki zdrowotnej
Hasła tematyczne
Ochrona zdrowia
Skarżony organ
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Treść wyniku
Uchylono zaskarżoną decyzję
Powołane przepisy
Dz.U. 2004 nr 210 poz 2135 art. 134
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Leszek Kamiński, , Sędzia WSA Bogusław Cieśla, Sędzia WSA Ewa Machlejd (spr.), , Protokolant Ewa Sawicka, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 sierpnia 2008 r. sprawy ze skargi Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. [...] w Z. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] lutego 2008 r. nr [...] w przedmiocie nieuwzględnienia odwołania od rozstrzygnięcia konkursu ofert. I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku, III. zasądza od Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na rzecz skarżącego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. [...] w Z. kwotę 500 (pięćset) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

Sygnatura akt VII SA/Wa 660/08

UZASADNIENIE

W dniu [...] października 2007r. [...] Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił konkurs ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2008-2010 w rodzaju: leczenie stomatologiczne, w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne, w tym kwota na świadczenia protetyczne - zakres skojarzony z [...] na terenie powiatu Z.

W przedmiotowym postępowaniu Nr [...] wpłynęło 29 ofert na 33 miejsca udzielania świadczeń.

Wartość zamówienia w w/w postępowaniu wyniosła nie więcej niż 2 503 657,58 PLN na okres rozliczeniowy, tj. od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r.

Oferta nr [...] złożona przez Samodzielny Publiczny Szpital [...] im. [...] [...] [...] w Z., po zakończeniu części jawnej postępowania, została zakwalifikowana do części niejawnej postępowania i poddana ocenie w celu porównania ofert.

Rozstrzygnięcie postępowania nastąpiło w dniu 14 grudnia 2007r.

Oferta złożona przez Samodzielny Publiczny Szpital [...] im. [...] [...] [...] [...] w Z. została oceniona w rankingu końcowym, uwzględniającym przeprowadzone negocjacje, na 62,49 punktów i nie została zakwalifikowana

do zawarcia umowy z [...] Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Od rozstrzygnięcia postępowania oferent wniósł odwołanie, w którym zarzucił naruszenie zasad postępowania określonych w art. 134 ustawy z dnia

27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - zwana dalej ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

ze środków publicznych - (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.), w szczególności zasad równego traktowania oferentów.

Dyrektor [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia decyzją z dnia [...] grudnia 2007r., Nr [...]. działając na podstawie

art. 154 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego - zwanej dalej kpa (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

po rozpatrzeniu odwołania wniesionego przez Samodzielny Publiczny Szpital [...] im. [...] [...] [...] [...] w Z. (dotyczącego rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie Stomatologiczne w zakresie Świadczenia Ogólnostomatologiczne,

w tym kwota na świadczenia protetyczne — zakres skojarzony z [...]

na terenie powiatu Z.), nie uwzględnił odwołania z dnia 20 grudnia 2007r., dotyczącego rozstrzygnięcia konkursu ofert ogłoszonego w dniu 26 października 2007r. na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie Stomatologiczne w zakresie Świadczenia Ogólnostomatologiczne w tym kwota

na świadczenia protetyczne - zakres skojarzony z [...] na terenie powiatu Z.

W uzasadnieniu decyzji organ stwierdził, że nie zostały naruszone zasady równego traktowania oferentów.

Ponadto wskazał, że na postępowanie konkursowe

Nr [...] w rodzaju leczenie stomatologiczne

z zakresu świadczenia ogólnostomatologiczne w tym kwota na świadczenia protetyczne - zakres skojarzony z [...] wpłynęło 29 ofert na 33 miejsca udzielania świadczeń, które podlegały ocenie. Wartość zamówienia w w/w postępowaniu wyniosła nie więcej niż 2 503 657,58 PLN na okres rozliczeniowy, tj. od 1 stycznia 2008r.

do 31 grudnia 2008r. Uwzględniając w/w kwotę ogłoszenia, komisja konkursowa kwalifikowała do zawarcia umowy oferentów, którzy w postępowaniu uzyskali nie mniej niż 72.50 punktów, w oparciu o uzyskaną liczbę punktów przez oferenta w rankingu ofert. Oferta złożona w [...] Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia przez Samodzielny Publiczny Szpital [...] im. [...] [...] [...] [...]

w Z. o nr [...], po zakończeniu części jawnej postępowania została zakwalifikowana do części niejawnej postępowania i poddana ocenie w celu porównania ofert.

Oferta złożona przez odwołującego została oceniona w rankingu końcowym, uwzględniającym przeprowadzone negocjacje, na 62,49 punktów (ocena miejsca udzielania świadczeń). W oparciu o wskazaną powyżej ocenę w rankingu końcowym, oferta Samodzielnego Publicznego Szpitala [...] im. [...] [...] [...] [...] w Z. nie została zakwalifikowana do zawarcia umowy z [...] Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Organ I instancji dokonując oceny zarówno samego postępowania,

jak i rozstrzygnięcia podjętego przez komisję prowadzącą konkurs ofert stwierdził,

że w żaden sposób nie zostały naruszone zasady prowadzenia postępowania

w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz ustawowe zasady równego traktowania oferentów.

Od powyższej decyzji odwołanie wniósł Samodzielny Publiczny Szpital [...] im. [...] [...] [...] [...] w Z.

W odwołaniu wskazano, że szpital przystał na obniżenie ceny do ceny oczekiwanej przez [...] Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, jednak nie mógł przystać na jej dalsze obniżenie ze względu na wzrost kosztów udzielania świadczeń.

Ponadto odwołujący się zarzucił, że doszło do nierównego traktowania oferentów podczas negocjacji, gdyż po zakończeniu drugiej tury negocjacji kierowano telefoniczne zaproszenia do niektórych oferentów.

Zdaniem Szpitala doprowadzono do ograniczenia dostępności do świadczeń stomatologicznych na terenie miasta i powiatu zamojskiego, udzielanych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

Ponadto wskazano, że szpital prowadzi działalność z zakresu stomatologii

w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia nieprzerwanie od 1999r., a brak przedmiotowego kontraktu spowoduje konieczność zaprzestania działalności w ramach systemu ubezpieczenia zdrowotnego Poradni Stomatologicznej Szpitala [...].

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia decyzją z dnia [...] lutego 2008r.

Nr [...] działając na podstawie art. 154 ust. 6 ustawy świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz art. 138 § 1 pkt 1 kpa,

po rozpoznaniu odwołania złożonego przez Samodzielny Publiczny Szpital [...] im. [...] [...] [...] w Z. od decyzji Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] grudnia 2007r., utrzymał

w mocy zaskarżoną decyzję.

W uzasadnieniu organ II instancji wskazał, że celem konkursu ofert było wyłonienie świadczeniodawców, którzy zapewnią świadczenia stomatologiczne

na możliwie najwyższym poziomie (przy uwzględnieniu wartości zamówienia

nie wyższej niż 2 503 657,58 PLN), dlatego też brano pod uwagę takie czynniki jak: jakość, dostępność, ciągłość oraz cena. Do zawarcia umowy zostały zakwalifikowane

te oferty, które w rankingu końcowym zajmowały najwyższe pozycje - do wyczerpania wartości zamówienia. Liczba 62,49 punktów (ocena oferty Odwołującego się),

nie znajdowała się w tym przedziale.

Organ II instancji wskazał ponadto, że forma prawna podmiotu składającego ofertę, nie miała wpływu na wynik przedmiotowego postępowania.

Narodowy Fundusz Zdrowia zauważył także, że obecnie brak jest rejonizacji dostępu do usług stomatologicznych na obszarze, którego dotyczył konkurs ofert. Świadczeniobiorca ma prawo wyboru innego gabinetu stomatologicznego, z którym Fundusz zawarł umowę, w ramach przedmiotowego zakresu.

Organ odwoławczy wskazał, że procedura prowadzenia negocjacji była prezentowana na spotkaniach z oferentami przeprowadzonymi przez [...] Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przed 12 listopada 2007r., tj. przed terminem składania ofert. Podczas negocjacji, oferent informowany był każdorazowo

o zajmowanym miejscu w rankingu oraz prawie oferenta do zmiany tego miejsca poprzez zaproponowanie komisji konkursowej obniżenia ceny za punkt rozliczeniowy. Każda tura negocjacji kończyła się sporządzeniem rankingu wszystkich ofert. Oferent mógł w kryterium ceny otrzymać maksymalnie 30 punktów. W związku z ustaloną ceną oczekiwaną przez [...] Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia wynoszącą 0,90 zł za punkt rozliczeniowy z zakresu: świadczenia ogólnostomatologiczne, w/w maksymalną liczbę punktów oferent uzyskiwał przy cenie 0,80 zł. Obniżanie ceny poniżej 0,80 zł nie skutkowało już otrzymaniem większej liczby punktów niż 30 w kryterium ceny. Oferenci, którzy nie mogli zmienić swojego miejsca

w rankingu z uwagi, że otrzymali maksymalnie 30 punktów lub świadomie nie wyrażali woli dokonania zmiany, podpisywali protokół końcowy - oznaczający zakończenie procesu negocjacji. Każdy oferent informowany był przez przewodniczących zespołów negocjacyjnych, że są to protokoły końcowe, oznaczające zakończenie negocjacji

z danym oferentem, natomiast nie stanowią zobowiązania [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia do zawarcia umowy. Oferenci, którzy deklarowali wolę udziału w dalszych negocjacjach, celem zmiany miejsca w rankingu ofert, poprzez zmianę ceny za punkt rozliczeniowy podpisywali protokoły przejściowe, odzwierciedlające aktualny stan trwających negocjacji.

Podsumowując organ wskazał, że oferta Odwołującego się, która uzyskała

62,49 pkt, nie kwalifikowała się do zawarcia umowy.

Na powyższą decyzję skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Warszawie złożył Samodzielny Publiczny Szpital [...] im. [...]

[...] [...] [...] w Z. zarzucając jej naruszenie zasady równego traktowania wszystkich świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej; naruszenie zasady prowadzenia wyżej wymienionego postępowania w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji; naruszenie interesu prawnego skarżącego poprzez naruszenie zasad postępowania i wniósł

o uchylenie zaskarżonej decyzji.

Skarżący Szpital wskazał, że postępowanie Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń ogólnostomatologicznych zostało przeprowadzone z naruszeniem zasad równego traktowania oferentów, co w sposób rażący naruszyło interesy skarżącego.

Zdaniem strony skarżącej cena była podstawowym kryterium mającym znaczenie dla uzyskania kontraktu. Narodowy Fundusz Zdrowia świadomie pominął tak ważne aspekty udzielania świadczeń zdrowotnych jak zapewnienie ich ciągłości, odpowiedniej jakości i bezpieczeństwa pacjentów. Formuła i zasady konkursu powinny być

tak ustalone, ażeby przede wszystkim rozstrzygnięcie konkursu nie naruszało praw pacjenta, dostępności do świadczeń zdrowotnych, a w szczególności

aby zagwarantowało pacjentowi, który jest ostatecznym beneficjentem świadczenia zdrowotnego bezpieczne warunki jego udzielania.

Skarżący podniósł, że doszło do rażącego nadużycia i wypaczenia wyników konkursu, a przede wszystkim do naruszenia zasady konkurencyjności i równego traktowania. Działanie organu kontraktującego w sposób rażący pogwałciło zasady postępowania konkursowego, jak również nie znajduje podstaw prawnych

w obowiązujących przepisach. Wypaczyło to przebieg i wyniki postępowania konkursowego, albowiem część oferentów jeszcze przed rozstrzygnięciem konkursu wiedziała, jaka cena punktu rozliczeniowego będzie im gwarantowała odpowiednio wysoki kontrakt i wyeliminowanie pozostałych konkurentów, działających w tym samym segmencie rynku usług medycznych.

W odpowiedzi na skargę Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wniósł

o jej oddalenie, podtrzymując dotychczasowe stanowisko w sprawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Przedmiotowa sprawa podlega rozpatrzeniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 3 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002r.

(Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, który zgodnie z dyspozycją określoną w art. 1 § 2 w/w ustawy dokonuje kontroli aktu zaskarżonego pod względem zgodności z prawem. Uwzględnienie skargi następuje tylko wówczas gdy Sąd stwierdzi, że doszło do naruszenia przepisów prawa

(art. 145 §1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – zwanej dalej ppsa - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.),

przy czym ocena tego naruszenia następuje w świetle prawa obowiązującego w dacie wydania zaskarżonej decyzji.

W rozpoznawanej sprawie tego rodzaju wady i uchybienia wystąpiły, wobec czego skarga zasługuje na uwzględnienie bowiem decyzja Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wydana została z naruszeniem art. art. 7, 77 i art. 138 § 1 pkt 1 kpa w związku z art. 80 kpa. Postępowanie odwoławcze zostało przeprowadzone

bez należytego wyjaśnienia istotnych dla sprawy okoliczności. Ponadto uzasadnienie decyzji organu odwoławczego nie spełnia wymogów określonych w art. 107 § 3 kpa.

Należy zauważyć, iż istota administracyjnego postępowania odwoławczego polega na ponownym rozstrzygnięciu sprawy administracyjnej, a organ orzeka w tym postępowaniu merytorycznie, przy czym kryteria kontroli podejmowanej przez organ odwoławczy nie wyczerpują się na legalności decyzji, ale obejmują także celowość, racjonalność, czy też słuszność wydanego przez organ I instancji rozstrzygnięcia. Organ administracji publicznej orzekający w postępowaniu odwoławczym nie może ograniczać się jedynie do kontroli decyzji wydanej przez organ I instancji, lecz

jest obowiązany do ponownego rozpatrzenia sprawy i jej rozstrzygnięcia.

Zgodnie zaś z art. 140 kpa organ ten, tak samo, jak organ I instancji związany jest przepisami art. 7 kpa, art. 77 kpa, art. 80 kpa i art. 107 § 3 kpa. Ma on również możliwość na podstawie art. 136 kpa przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego, jeśli w jego ocenie istnieją braki w materiale dowodowym, zgromadzonym w postępowaniu pierwszoinstancyjnym.

Niewywiązanie się przez organ procesowy z obowiązku podjęcia czynności zmierzających do zebrania pełnego materiału dowodowego stanowi naruszenia

art. 7 i art. 77 § 1 kpa, a załatwienie sprawy przez wydanie decyzji opartej na błędnie ustalonym stanie faktycznym jest sprzeczne z jedną z podstawowych zasad postępowania administracyjnego, jaką jest zasada prawdy obiektywnej.

Zgodnie z zasadą prawdy obiektywnej wyrażoną w art. 7 kpa, organy administracji publicznej mają obowiązek podjęcia wszelkich kroków niezbędnych

do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy. Organ zobowiązany jest więc dokonywać "wszechstronnej oceny okoliczności konkretnego przypadku na podstawie analizy całego materiału dowodowego, a stanowisko wyrażone w decyzji uzasadnić w sposób wymagany przez przepisy kpa" (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 maja 1981r., sygn. akt: SA 810/81, ONSA 1981/1 poz. 45). Rozpatrując materiał dowodowy organ nie może pominąć jakiegokolwiek przeprowadzonego dowodu, ani też uwzględnić dowodu, którego nie ma w aktach sprawy (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 grudnia 2000r.,

sygn. akt: I SA 762/2000). Dopiero ustalenia dokonane w całokształcie materiału dowodowego, zgromadzonego i rozpatrzonego w sposób wyczerpujący, a więc

"przy podjęciu wszystkich kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, jako warunku (...) wydania decyzji o przekonywującej treści" wykluczają zarzut dowolności w ocenie sprawy (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

z dnia 4 lipca 2001r., sygn. akt: I SA 1768/99).

Wskazać należy, że według art. 107 kpa decyzja wydana przez organ administracji publicznej powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. W myśl postanowień powołanego przepisu uzasadnienie faktyczne powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności

i mocy dowodowej. Przepis ten nakłada na organ obowiązek dokładnego wskazania podstawy faktycznej rozstrzygnięcia.

Odnosząc powyższe uwagi do niniejszej sprawy trzeba stwierdzić, że organ

II instancji naruszył omówione wyżej przepisy oraz zasady prawa procesowego

i to w sposób mający istotny wpływ na wynik sprawy, dlatego też decyzja Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] lutego 2008r. wydana w oparciu

o art. 138 § 1 pkt 1 kpa nie może być uznana za decyzję wydaną zgodnie z prawem.

Zgodnie z art. 132 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, podstawą udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarta pomiędzy świadczeniodawcą a dyrektorem oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej może nastąpić, zgodnie z art. 139 ust. 1 wymienionej ustawy, po przeprowadzeniu postępowania

w trybie konkursu ofert - jak w niniejszej sprawie - albo rokowań.

Stosownie do postanowień art. 146 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Prezes Funduszu określa przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, kryteria oceny ofert i warunki wymagane od świadczeniodawców. Kryteria oceny ofert

i warunki wymagane od świadczeniodawców są jawne i nie podlegają zmianie w toku postępowania, o czym stanowi art. 147 wymienionej ustawy. Fundusz jest obowiązany zapewnić równe traktowanie wszystkich świadczeniodawców ubiegających się

o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i prowadzić postępowanie w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji. Aby zrealizować te wymogi Fundusz jest obowiązany udostępniać na takich samych zasadach wszystkim świadczeniodawcom wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje, a także dokumenty związane z postępowaniem w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Postępowanie przed Funduszem w sprawach o zawarcie umowy

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej kończy się z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert, o czym informuje się w miejscu i terminie określonych

w ogłoszeniu o konkursie ofert (art. 151 ust. 1, 2 i 5 w/w ustawy). Komisja ogłasza rozstrzygnięcie postępowania. Z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania następuje jego zakończenie i komisja ulega rozwiązaniu.

Zgodnie z przepisem art. 152 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych każdemu świadczeniodawcy, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Fundusz zasad prowadzenia postępowania w sprawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga. Aby więc można było wnieść środek odwoławczy

lub skargę, muszą wystąpić łącznie dwa elementy:

1) naruszenie przez Fundusz zasad postępowania określonych przez ustawę

lub wydane na jej podstawie akty wykonawcze oraz dokumenty wydane przez Prezesa;

2) naruszenie interesu prawnego świadczeniodawcy poprzez naruszenie wyżej wymienionych zasad postępowania.

Jak zostało to wskazane powyżej ustawodawca określił precyzyjnie zasady, jakie obowiązują w postępowaniu o zawarcie umów. Są to w szczególności:

1) równe traktowanie świadczeniodawców;

2) niezmienność warunków, które podlegają ocenie w toku postępowania;

3) przestrzeganie określonych w ogłoszeniu procedur.

Mając na uwadze zasady, jakie obowiązują w postępowaniu o zawarcie umów stwierdzić trzeba, iż świadczeniodawca może skutecznie wnieść środek odwoławczy

i skargę, w sytuacji gdy Fundusz naruszy - określone przepisami powszechnie obowiązującymi lub przepisami wydanymi na ich podstawie przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia - zasady postępowania w rozumieniu zarówno materialnoprawnym (np. wymagania od świadczeniodawców), jak i proceduralnym (np. warunki postępowania). Takie naruszenie zasad postępowania musi naruszać interes prawny świadczeniodawcy.

Wskazać należy, że przedmiotem rozstrzygania organów rozpoznających

w I i II instancji (dyrektora właściwego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia

i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia) jest badanie naruszenia interesu prawnego odwołującego się wskutek naruszenia zasad postępowania o zawarcie umowy

z Narodowym Funduszem Zdrowia. Oznacza to, że organy obu instancji, rozpoznające w postępowaniu administracyjnym odwołanie od rozstrzygnięcia komisji konkursowej nie prowadzą ponownie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lecz rozpoznają sprawę w odniesieniu do konkretnego podmiotu i konkretnych czynności.

Zdaniem Sądu dla oceny prawidłowości przeprowadzonego postępowania,

jak również w celu wykazania, iż organ zapewnił równe traktowanie wszystkich oferentów zgodnie z zasadami gwarantującymi zachowanie zasad uczciwej konkurencji niezbędne jest zatem wykazanie, iż wyliczenie ilości punktów przypadających na daną kategorie zostało dokonane w oparciu o przejrzyste i jednakowe dla wszystkich oferentów kryteria.

Z akt sprawy - uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynika, iż po przeprowadzonej analizie punktacji ofert w przedmiotowym postępowaniu, organ II instancji stwierdził nieprawidłowość dotyczącą naliczania punktów za kwalifikacje lekarzy.

Trzem oferentom, zsumowano punktację za oba pytania: "Czy świadczenia udzielane są przez lekarza specjalistę w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją

lub lekarza specjalistę w dziedzinie stomatologii dziecięcej?" oraz "Czy świadczenia udzielane są przez lekarza dentystę, który posiada przynajmniej I stopień specjalizacji

w dziedzinie stomatologii ogólnej?". Z akt sprawy wynika również, że przewaga punktowa oferentów, którym uznano obie odpowiedzi wzrosła o 8,33 pkt (punkty przeskalowane) w stosunku do tych oferentów, którzy wykazali, że posiadają minimum

I stopień specjalizacji z dowolnej dziedziny stomatologii bądź nie posiadają specjalizacji I° ani II°.

Wskazać należy - co zresztą sam przyznaje organ odwoławczy - że przyznanie punktacji za powyższe pytania łącznie, jest sprzeczne z uregulowaniami zarządzenia

nr [...] Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 września 2007r.

Zauważyć trzeba, iż organ II instancji odnosząc się do naruszenia zasad naliczania punktów za kwalifikacje lekarzy przez komisję konkursową, ograniczył się jedynie do lakonicznego stwierdzenia, że po przeprowadzonej w ramach postępowania odwoławczego analizie wynika, iż na podstawie ponownie przeliczonego rankingu końcowego postępowania, zgodnie z uregulowaniami w/w zarządzenia,

tj. uwzględniającego tylko jedną z możliwych odpowiedzi, wynika, że "wartość odcinająca" w rankingu końcowym tj. 72,50 pkt pozostała na tym samym poziomie. Oferta skarżącego, która uzyskała 62,49 pkt, w dalszym ciągu nie kwalifikowałaby się więc do zawarcia umowy.

W ocenie Sądu organ chcąc zapewnić równe traktowanie wszystkich oferentów zgodnie z zasadami gwarantującymi zachowanie zasad uczciwej konkurencji organ winien był wykazać w sposób nie budzący wątpliwości, iż wyliczenie ilości punktów zostało dokonane w oparciu o przejrzyste i jednakowe dla wszystkich oferentów kryteria. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, w niniejszej sprawie nie wykazał,

że do rozstrzygnięcia konkursu ofert - na niekorzyść skarżącego oferenta - doprowadziło postępowanie, w warunkach zastosowania równych z innymi oferentami kryteriów wyżej opisanych.

Podkreślić należy, iż ścisłe stosownie określonej procedury jest z reguły jedynym z podstawowych środków gwarantujących sprawiedliwy rezultat konkretnego postępowania. Wymagane jest w związku z tym prawidłowe i ścisłe jej stosowanie

w praktyce, w szczególności zaś tych jej postanowień, które określają uprawnienia procesowe uczestników postępowania. Wszelkie uchybienia w tym względzie powodują z reguły istotną wadliwość postępowania i pociągającą za sobą konieczność zastosowania procedur umożliwiających ich usunięcie.

W ocenie Sądu Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia działający w niniejszej sprawie jako organ odwoławczy, ponownie rozpatrując sprawę naruszył art. 7, 77

i 80 kpa a także art. 107 kpa nie odnosząc się do kwestii podnoszonych przez stronę skarżącą w odwołaniu. Uzasadnienie jego decyzji z dnia [...] lutego 2008 r. ogranicza się do przywołania treści przepisów art. 152, 154, 146 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych i skrótowego przedstawienia przebiegu zdarzeń mających na celu rozstrzygnięcie konkursu ofert.

Wskazane naruszenia przepisów art. 7, 77, 80 i 107 kpa powodują,

iż zaskarżona decyzja, dotknięta jest wadami uzasadniającymi jej uchylenie

i wyeliminowanie z obrotu prawnego.

W ponownie prowadzonym postępowaniu Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia powinien przedstawić w sposób szczegółowy i jasny dokonane przez siebie -zgodnie z uregulowaniami w/w zarządzenia tj. uwzględniającego tylko jedną

z możliwych odpowiedzi - przeliczenie rankingu końcowego postępowania i jego analizę. W szczególności winien wykazać w sposób jasny i nie budzący wątpliwości,

że "wartość odcinająca" w rankingu końcowym tj. 72,50 pkt pozostałaby na tym samym poziomie.

Powyższe umożliwiłoby ocenę, czy naruszenie zasad naliczania punktów

za kwalifikacje lekarzy przez komisję konkursową, jakkolwiek narusza przepis art. 134 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, miało wpływ na rozstrzygnięcie.

Rozpoznając sprawę ponownie Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia będzie miał na uwadze to, że ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu Sądu wiążą w sprawie organ, którego działanie było przedmiotem zaskarżenia (art. 153 ppsa).

Sąd orzekł jak w sentencji w trybie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c i art. 152 ppsa.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 200 w/w ustawy.Powered by SoftProdukt