drukuj    zapisz    Powrót do listy

6012 Wstrzymanie robót budowlanych, wznowienie tych robót, zaniechanie dalszych robót budowlanych, Przywrócenie terminu, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Odrzucono wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu, II SA/Gd 492/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-01-14, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Gd 492/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2008-01-14  
Data wpływu
2006-08-11
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Barbara Skrzycka-Pilch /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6012 Wstrzymanie robót budowlanych, wznowienie tych robót, zaniechanie dalszych robót budowlanych
Hasła tematyczne
Przywrócenie terminu
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Odrzucono wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 85, art. 86, art. 87, art. 88
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Barbara Skrzycka-Pilch po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. W. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 23 maja 2006r., nr [...] w przedmiocie pozwolenia na wznowienie robót budowlanych postanawia: odrzucić wniosek skarżącego J. W. o przywrócenie terminu do wniesienia wpisu od skargi

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku postanowieniem z dnia 22 października 2007r., sygn. akt II SA/Gd 492/06 odrzucił skargę J. W. na opisaną wyżej decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z uwagi na nieuiszczenie wpisu w wyznaczonym terminie. Odpis powyższego postanowienia został doręczony skarżącemu w dniu 14 listopada 2007r.

W dniu 17 grudnia 2007r. (data stempla pocztowego) skarżący wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia wpisu od skargi wskazując, że w dniu 18 września 2007r. został wezwany do uiszczenia wpisu. Jednakże z powodu choroby, a zwłaszcza uporczywych napadów bólu nie był w stanie podjąć czynności w sprawie. W okresie od dnia 29 października 2007r. do dnia 10 listopada 2007r. przebywał w szpitalu. Podniósł, iż szpital opuścił w stanie nie wyleczonym ze wskazaniem na konieczność badań w warunkach ambulatoryjnych celem kwalifikacji do operacji, zaś ból towarzyszący schorzeniu nie pozwalał mu do dnia złożenia wniosku na zajęcie się niniejszą sprawą.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. – dalej jako p.p.s.a.), czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna.

Przepis art. 86 § 1 zd. 1 p.p.s.a. stanowi, że jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu.

Stosownie do art. 87 § 1 p.p.s.a. pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.

Spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym (art. 88 p.p.s.a.). Dodać przy tym należy, że wniosek ulega odrzuceniu, jeżeli już z samej jego treści wynika, że określony w art. 87 § 1 p.p.s.a termin, który biegnie od daty ustania przyczyny uchybienia, nie został dochowany.

W ocenie Sądu w niniejszej sprawie przyczyna uchybienia terminu do uiszczenia wpisu od skargi ustała w dniu 10 listopada 2007r., tj. w dniu wypisania skarżącego ze szpitala, a zatem termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu upłynął w dniu 17 listopada 2007r. Z karty informacyjnej leczenia szpitalnego załączonej do wniosku wynikało jedynie, że zalecono dalszą opiekę lekarską w warunkach ambulatoryjnych oraz przepisano leki. W ocenie Sądu skarżący nie uprawdopodobnił, iż po opuszczeniu szpitala nie miał możliwości uiszczenia wpisu od skargi. Zdaniem Sądu twierdzenie skarżącego, iż przyczyna uchybienia terminu do uiszczenia wpisu ustała na skutek chwilowego ustania napadów bólu w dniu złożenia wniosku o przywrócenie terminu, nie jest wiarygodne, albowiem skarżący nie wykazał, iż mimo choroby nie mógł wyręczyć się inną osobą. Od strony postępowania sądowego wymaga się dochowania należytej staranności w prowadzeniu własnych spraw. Czynności podejmowane w ramach postępowania sądowego są czynnościami istotnymi i wywołującymi istotne skutki dla biegu postępowania. Dotyczy to w szczególności czynności, których dokonanie warunkuje nadanie biegu skardze, do których należy uiszczenie wpisu od skargi. Skoro skarżący dowiedział się już w dniu 18 września 2007r. o obowiązku uiszczenia wpisu od skargi, lecz z uwagi na chorobę, a następnie hospitalizowanie, nie mógł wpisu uiścić, winien był po opuszczeniu szpitala podjąć czynności zmierzające do uiszczenia wpisu, w tym polegające na skorzystanie z ewentualnej pomocy domownika lub osoby trzeciej. Skoro zatem wniosek o przywrócenie terminu został złożony w dniu 17 grudnia 2007r. należało uznać go za spóźniony.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 88 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt