drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, Podatki inne, Dyrektor Izby Skarbowej, *Oddalono skargę, I SA/Wr 1169/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-01-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 1169/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2006-01-20 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2004-07-29
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Halina Betta /sprawozdawca/
Katarzyna Radom
Marta Semiczek /przewodniczący/
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne
Podatki inne
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
*Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2000 nr 14 poz 176 art. 10 ust. 1 pkt 8, art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marta Semiczek, Sędzia NSA Halina Betta (sprawozdawca), Sędzia WSA Katarzyna Radom, Protokolant Aleksandra Słomian, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 stycznia 2006r. sprawy ze skargi K. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w J. G. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od sprzedaży nieruchomości oddala skargę.

Uzasadnienie

Dyrektor Izby Skarbowej we W. decyzją z dnia [...]. Nr [...] utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w J. G. z dnia [...]. Nr [...] określającą podatnikowi K. P. zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych za 1999r. w kwocie [...] zł z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Z poczynionych ustaleń faktycznych stanowiących podstawę wydania zaskarżonej decyzji wynika iż podatnik w dniu [...]. aktem notarialnym [...] dokonał sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej Nr [...] położonej w P. przy ul. Ż. [...] oraz własność posadowionego na niej budynku stanowiącego odrębną nieruchomość za kwotę [...] zł. Prawo do powyższej nieruchomości podatnik nabył w dniu [...]. Podatnik nie złożył oświadczenia, że uzyskany ze sprzedaży w/w nieruchomości przychód wydatkuje w okresie dwóch lat od daty sprzedaży na cele mieszkaniowe. Z uwagi iż termin do wydatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży w/w nieruchomości upływał w dniu [...]. a skarżący pomimo, iż organ podatkowy I instancji wezwał go do przedłożenia w terminie siedmiu dni dowodów potwierdzających wydatkowanie na cele mieszkaniowe uzyskanych ze sprzedaży tej nieruchomości przychodów takich dowodów nie przedłożył. Naczelnik Urzędu Skarbowego w J. G. w dniu [...]. wydał postanowienie o wszczęciu z urzędu postępowania w związku ze sprzedażą opisanej wyżej nieruchomości.

Następnie organ I instancji postanowieniem z dnia [...]. wyznaczył podatnikowi 7 dniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. Skarżący nie skorzystał z tego prawa, zaś pismem z dnia [...]. wniósł zażalenie na w/w postanowienie. W zażaleniu stwierdził, iż o zebranych w postępowaniu materiałach i dowodach nic nie wie i dlatego też uważa, iż nie zebrano wszystkich materiałów w sprawie. Poinformował nadto iż z dniem [...]. zwiesił prowadzenie działalności gospodarczej a wyrejestrował ją w dniu [...] W odpowiedzi na powyższe pismo (zażalenie) Naczelnik Urzędu Skarbowego w J. G. pismem z dnia [...]. wyjaśnił podatnikowi podnoszone przez niego kwestie oraz uwzględniając fakt, iż postępowanie jest dla strony niezrozumiałe poprosił o zgłoszenie się do Urzędu Skarbowego w J. G. lub przedstawienie na piśmie swoich wątpliwości w terminie do [...]. Pismem z dnia [...]. podatnik wyjaśnił, iż w latach 1994-1999 remontował przedmiotową nieruchomość. Z tego też powodu zaciągnął zobowiązania zabezpieczone hipoteką. W wyniku niewykonania zobowiązań komornik prowadził egzekucję. Uzyskaną ze sprzedaży nieruchomości kwota pieniężna została przeznaczona na pokrycie zobowiązań ciążących na tej nieruchomości.

Z uwagi, iż podatnik nie przedłożył żadnych dowodów potwierdzających wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) wydana została decyzja organu I instancji określająca wysokość zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu uzyskanego ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

Od decyzji powyższej podatnik wniósł odwołanie do organu II instancji wnosząc o jej uchylenie. Podatnik podniósł, iż w piśmie procesowym z dnia [...] poinformował gdzie znajdują się dowody wskazujące wydatkowanie pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości.

Po ponownym rozpatrzeniu sprawy uznał organ odwoławczy iż podatnik nie wykazał aby przychód ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości przeznaczył na cele o których mowa w art. 21 ust.1 pkt 32 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stwierdził organ ten, że kserokopie dokumentów złożonych przez podatnika tj. oświadczenie o ustanowieniu hipoteki umownej, zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości i wezwanie do zapłaty długu, nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego i ustaleniu kosztów, nie mają wpływu na rozstrzygnięcie sprawy, ponieważ nie są to dowody potwierdzające, iż przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości wydatkowany został na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Decyzja organu odwoławczego stała się przedmiotem skargi wniesionej przez podatnika do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Zarzucono zaskarżonej decyzji naruszenie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych poprzez uznanie, że kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości stanowi źródło przychodu w rozumieniu tego przepisu oraz naruszenie art. 28 ust. 2 w/w ustawy poprzez jej zastosowanie.

Skarżący twierdzi, iż prawa majątkowe nabył dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Zarzuca iż organy podatkowe pominęły fakt, iż sprzedaż nieruchomości nastąpiła w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. O fakcie prowadzonej działalności gospodarczej w tej nieruchomości organy podatkowe wiedziały, lecz go pominęły. Wedle skarżącego przychód uzyskany ze sprzedaży w/w nieruchomości nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Organ odwoławczy w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie z przyczyn podanych w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Odnośnie powołanego na etapie skargi zarzutu nieuwzględnienia faktu, że skarżący dokonał sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej tj. nabyciem jej na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności i prowadzeniem w tej nieruchomości działalności gospodarczej uznał organ odwoławczy zarzut ten za bezzasadny. Zdaniem bowiem organu odwoławczego przychód ze sprzedaży nieruchomości będącej składnikiem majątku firmy - faktycznie służącym do prowadzenia działalności gospodarczej - nie jest przychodem z tej działalności, a zatem zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - stanowi przychód ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl treści przepisu art. 1 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 20002r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych, sprawowana przez sądy administracyjne kontrola przeprowadzana jest pod względem zgodności zaskarżonych decyzji z prawem, jeżeli ustawy stanowią inaczej i tylko w sytuacji naruszenia tego prawa mającego lub mogącego mieć wpływ na wynik sprawy, zaskarżone decyzje podlegają uchyleniu (art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i c ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z dnia 30 sierpnia (Dz. U. z 2002r. Nr 153 poz. 1271).

Wśród źródeł przychodów wymienionych przez ustawodawcę w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) znajdują się źródła przychodów jakim jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości. Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) i c) ustawy powołanej wyżej w brzmieniu obowiązującym w 1999r. - źródłami przychodów są sprzedaż lub zamiana z zastrzeżeniem ust. 2 nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli sprzedaż lub zamiana nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i została dokonana w przypadku sprzedaży lub zamiany nieruchomości i praw majątkowych przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy w/w przychodem z działalności gospodarczej są przychody ze sprzedaży całości lub części składników majątku związanego z wykonywaną działalnością, nie będących nieruchomościami lub prawami, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8.

Stosownie zaś do regulacji prawnej zawartej w art. 28 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodu ze sprzedaży lub zamiany nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) nie łączy się z dochodami z innych źródeł, natomiast zgodnie z art. 28 ust. 2 podatek od dochodu ze sprzedaży nieruchomości ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania sprzedaży na rachunek urzędu skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania podatnika, chyba że podatnik w tym samym terminie złoży oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży wyda na nabycie w kraju nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy tj. na nabycie w kraju budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub na nabycie wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowej prawa do jednorodzinnego domu mieszkalnego, prawa do lokalu mieszkalnego w małym domu mieszkalnym oraz na budowę, rozbudowę albo remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Wedle zaś regulacji art. 28 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) podatek płatny jest najpóźniej następnego dnia po upływie terminów określonych w tym przepisie wraz z odsetkami naliczonym od terminu płatności określonego w ust. 2 do dnia zapłaty w wysokości połowy odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych.

Z materiału dowodowego sprawy wynika iż skarżący nie wykazał aby przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości wydatkował na cele określone w przywołanym wyżej art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Oświadczenie podatnika z którego wynika, iż w trakcie eksploatacji stanowiącej przedmiot sprzedaży nieruchomości przeprowadził jej remont, pieniądze zaś które uzyskał ze sprzedaży przeznaczył na spłatę zobowiązań obciążających przedmiotową nieruchomość w żaden sposób nie można uznać jako wypełnienie postanowień art. 21 ust. 1 pkt 32a) ustawy powołanej wyżej.

Na etapie postępowania sądowego w skardze pojawił się nowy zarzut a mianowicie skarżący podnosi, że dokonał sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej a zatem dochód ze sprzedaży tej nieruchomości nie powinien być objęty 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Ten zarzut zdaniem Sądu należy uznać za bezpodstawny. Przychód bowiem ze sprzedaży nieruchomości z działalności gospodarczej może nastąpić wyłącznie w sytuacji gdy nieruchomości stanowią u podatnika majątek obrotowy. Wówczas jedynie ustala się dochód z tej sprzedaży na ogólnych zasadach ustalania dochodów z tytułu działalności gospodarczej.

W rozpatrywanej zaś sprawie, czemu skarżący nie przeczy stanowiąca przedmiot sprzedaży nieruchomość służyła jedynie do prowadzenia działalności gospodarczej. Faktu że nieruchomość ta związana była jedynie z działalnością gospodarczą podatnika a nie stanowiła przedmiotu działalności gospodarczej świadczy rodzaj prowadzonej przez skarżącego działalności gospodarczej - handel obwoźny artykułami spożywczymi i przemysłowymi pochodzenia krajowego i zagranicznego, import-eksport, magielnictwo, restaurację A, punkt gastronomiczny, fryzjerstwo. Skarżący zarówno na etapie postępowania administracyjnego jak i sądowego nie wykazał aby przedmiotowa nieruchomość stanowiła majątek obrotowy podatnika.

Dodać należy, że nawet gdyby przedmiotowa nieruchomość była u podatnika zaewidencjonowana jako środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne to w sytuacji związania tej nieruchomości jedynie z prowadzoną działalnością gospodarczą przychód z odpłatnego zbycia tej nieruchomości stanowi odrębne źródło przychodów z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając powyższe na uwadze należało skargę oddalić jako bezzasadną w oparciu o art. 151 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt