drukuj    zapisz    Powrót do listy

6019 Inne, o symbolu podstawowym 601, Zawieszenie/podjęcie postępowania, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Zawieszono postępowanie., II SA/Gd 25/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-06-19, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Gd 25/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku

Data orzeczenia
2008-06-19  
Data wpływu
2007-01-11
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Sędziowie
Jolanta Górska /przewodniczący sprawozdawca/
Janina Guść
Mariola Jaroszewska
Symbol z opisem
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Hasła tematyczne
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Zawieszono postępowanie.
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 125 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2003 nr 207 poz 2016 art. 57 ust. 7
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - tekst jednolity
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Górska (spr.) Sędziowie: Sędzia WSA Janina Guść Sędzia WSA Mariola Jaroszewska Protokolant Sekretarz Sądowy Małgorzata Kuba po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 czerwca 2008 r. sprawy ze skargi A. F. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 28 listopada 2006 r., [...] w przedmiocie kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu postanawia zawiesić postępowanie.

Uzasadnienie

Zaskarżonym do Sądu postanowieniem Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego utrzymał w mocy rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji, którym na podstawie art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jedn. tekst Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 ze zm.) nałożono na A. F. karę w wysokości 50.000 zł z tytułu nielegalnego użytkowania części budynku położonego na działkach nr [...] przy ul. [...] w J..

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia

18 września 2007 r. przedstawił Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne, co do zgodności, będącego podstawą rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie, przepisu art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jedn. tekst Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 ze zm) z przepisem art. 2 i 32 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawa ta zawisła przed Trybunałem Konstytucyjnym pod sygnaturą akt P 64/07 i nie została do dnia dzisiejszego rozpoznana.

Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Skoro rozstrzygnięcie niniejszej sprawy zależy od wyniku oceny zgodności

z prawem przez Trybunał Konstytucyjny będącego podstawą rozstrzygnięcia przepisu art. 57 ust. 7 Prawa budowlanego, to należało orzec jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt