drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, , Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, oddalono wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od zażalenia, II SA/Kr 429/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Kr 429/06 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-04-25  
Data wpływu
2006-04-05
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Joanna Tuszyńska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Sygn. powiązane
II OZ 873/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-02
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
oddalono wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od zażalenia
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Joanna Tuszyńska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 kwietnia 2008 r. sprawy ze skargi J. K. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia [...], znak: [...] w przedmiocie nakazania rozbiórki postanawia: oddalić wniosek uczestnika G. Z. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od zażalenia

Uzasadnienie

postanowienia z dnia 25 kwietnia 2008 r.

Postanowieniem z dnia 28 września 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił zażalenie uczestnika J. G. Z. na postanowienie tut. Sądu z dnia [...] maja 2006 r., z uwagi na nienależyte opłacenie zażalenia (znakami opłaty sądowej). Postanowienie zostało doręczone pełnomocnikowi uczestnika w dniu 7 listopada 2006 r.

W dniu 14 listopada 2006 r. pełnomocnik uczestnika wniósł o przywrócenie terminu do dokonania czynności w postaci uiszczenia wpisu od zażalenia. Podniósł, że wpis od zażalenia w wysokości 100 zł został uiszczony w znakach opłaty sądowej na oryginale zażalenia, a pismem z dnia 21 czerwca 2006 r. (doręczonym pełnomocnikowi w dniu 28 czerwca 2006 r.) Sąd zwrócił znaki opłaty sądowej "nie podając przyczyny swojej decyzji". Wobec tego w dniu 9 sierpnia 2006 r. pełnomocnik uczestnika wpłacił w kasie sądu przedmiotowy wpis w wysokości 100 zł.

Zdaniem uczestnika podstawą do przywrócenia terminu do dokonania czynności (opłaty sądowej) jest fakt uiszczenia wpisu od zażalenia znakami opłaty sądowej w dacie wniesienia zażalenia, a następnie ponownie w dniu 9.08.2006r, czyli bezzwłocznie po dokonanym przez sąd zwrocie znaków opłaty sądowej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Wniosek nie zasługuje na uwzględnienie. Według art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 z późn. zm.) sąd postanowi przywrócenie terminu, jeśli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy. Zgodnie z art. 87 powołanej ustawy pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie.

Powołane we wniosku o przywrócenie terminu okoliczności nie pozwalają na przyjęcie braku winy skarżącego w przekroczeniu terminu do uiszczenia wpisu od zażalenia. Zarówno w nauce prawa jak i orzecznictwie usprawiedliwione przyczyny uchybienia terminu do dokonania czynności są ograniczone do okoliczności które nie tyle utrudniają, co faktyczne uniemożliwiają dokonanie czynności w terminie, nawet przy zachowaniu największej możliwej staranności. Wśród tych okoliczności wymienia się przerwę w komunikacji, powódź, pożar, inną katastrofę, nagłą chorobę strony przy równoczesnej niemożności wyręczenia się inną osobą, mylne poinformowanie strony o sposobie i terminie wniesienia środka zaskarżenia. ("Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz" pod red. T. Wosia, Wydawnictwo Prawnicze Lewis Nexis 2005, str. 333).

Zgodnie z art. 221 ppsa pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone, pozostawia się bez rozpoznania albo odrzuca się bez wzywania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej. Stosownie natomiast do treści art. 219 § 1 i § 2 ppsa opłatę sądową należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie i uiszcza się ją gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego lub na rachunek bankowy właściwego sądu.

W przedmiotowej sprawie uczestnik reprezentowany był przez profesjonalnego pełnomocnika, który wbrew uregulowaniu zawartemu w powyżej cytowanym przepisie uiścił wpis w postaci znaków opłaty sądowej. Opłatę we właściwy, przewidziany ustawą sposób wniósł dopiero w dniu 9 sierpnia 2006 r. Zatem zażalenie nie zostało prawidłowo opłacone, co skutkować musiało jego odrzuceniem. Biorąc powyższe okoliczności pod uwagę nie sposób przyjąć, aby nieopłacenie zażalenia w terminie nastąpiło z przyczyn niezależnych i niezawinionych od uczestnika, reprezentowanego przez profesjonalnego pełnomocnika. Trudno bowiem uznać za takie nieznajomość przepisów ustawy Prawo o postępowaniu przez sądami administracyjnymi przez radcę prawnego.

Wobec powyższego na podstawie art. 86 § 1 ppsa. orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt