drukuj    zapisz    Powrót do listy

6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę, Odrzucenie zażalenia, Minister Budownictwa, Oddalono zażalenie, I OZ 619/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OZ 619/08 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-08-29 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-07-30
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Jacek Fronczyk /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę
Hasła tematyczne
Odrzucenie zażalenia
Sygn. powiązane
I SA/Wa 461/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-04-26
I OZ 621/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-29
I OZ 29/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-28
I OZ 30/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-28
Skarżony organ
Minister Budownictwa
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 214 par. 1 i par. 2, art. 220 par. 1, par. 3 i 4, art. 230 par. 1, art. 184 w zw. z art. 197 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia del. WSA Jacek Fronczyk po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Z. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 lutego 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 461/07 o odrzuceniu zażalenia Z. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 461/07, odrzucające zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 maja 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 461/07 o odrzuceniu skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi Z. W. na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie pozostawienia podania bez rozpoznania postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 21 lutego 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 461/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił zażalenie Z. W. na postanowienie tego Sądu z dnia 27 czerwca 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 461/07.

W uzasadnieniu powyższego postanowienia Sąd I instancji podał, iż przy piśmie z dnia 8 października 2007 r. Z. W. został przesłany odpis zarządzenia z dnia 4 października 2007 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu od zażalenia na postanowienie z dnia 27 czerwca 2007 r. - w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia zażalenia.

W związku z oddaleniem przez Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 30 listopada 2007 r., sygn. akt I OZ 894/07 zażalenia na zarządzenie z dnia 4 października 2007 r., Sąd przy piśmie z dnia 9 stycznia 2008 r. wezwał skarżącego do wykonania prawomocnego zarządzenia z dnia 4 października 2007 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia z dnia 27 czerwca 2007 r. - w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Z uwagi na to, że skarżący nie wykonał wezwania Sądu I instancji i nie uiścił w wyznaczonym terminie należnego wpisu sądowego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, mając za podstawę art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), postanowieniem z dnia 21 lutego 2008 r. odrzucił zażalenie.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożył Z. W., podnosząc iż jego zażalenie na postanowienie z dnia 27 czerwca 2007 r. nie mogło zostać odrzucone.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie ma usprawiedliwionych podstaw.

Zgodnie z art. 214 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, do uiszczenia kosztów sądowych obowiązany jest ten, kto wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, przy czym pismo wnoszone przez kilka osób, których uprawnienia lub obowiązki związane z przedmiotem zaskarżenia są wspólne, podlega jednej opłacie.

Stosownie do art. 220 § 1 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd - art. 220 § 3 p.p.s.a.

Przepis art. 230 § 1 p.p.s.a. wyraźnie stanowi, że od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne; w innych sprawach pobiera się wpis stały (art. 231). Pismami zaś, o których mowa w art. 230 § 1, są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania - art. 230 § 2 p.p.s.a.

A zatem, przepis art. 230 § 1 p.p.s.a. ustanawia ogólną zasadę, iż zażalenia podlegają opłacie. Od tej zasady ustawa przewiduje wyjątki. Nie pobiera się opłat sądowych od zażaleń, o których mowa w art. 259 i art. 260, tj. wnoszonych w przedmiocie prawa pomocy (art. 261 p.p.s.a.), a także od zażaleń na zarządzenie przewodniczącego oraz postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego w przedmiocie kosztów sądowych, jeżeli strona nie składa środka odwoławczego co do istoty sprawy (art. 227 § 2 p.p.s.a.).

Nadto z mocy art. 220 § 4 p.p.s.a. wolne od wpisu jest zażalenie wniesione na zarządzenie przewodniczącego o pozostawieniu pisma bez rozpoznania lub na postanowienie sądu o odrzuceniu środków prawnych, wymienionych w § 3 tegoż przepisu, tj. o odrzuceniu skargi, skargi kasacyjnej, zażalenia oraz skargi o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis.

W niniejszej sprawie skarżący wniósł zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 r. o odrzuceniu zażalenia na postanowienie z dnia 23 maja 2007 r. o odrzuceniu skargi kasacyjnej. Tego rodzaju zażalenie nie należy do kategorii zażaleń wolnych od wpisu, tj. wyszczególnionych w art. 220 § 4, art. 227 § 2 oraz art. 261 p.p.s.a. i nie jest objęte, tak przedmiotowym, jak i podmiotowym, zwolnieniem od obowiązku uiszczania kosztów sądowych (art. 239 p.p.s.a.).

W tej sytuacji stronę obciążał obowiązek uiszczenia wpisu od zażalenia wniesionego na powyższe postanowienie z dnia 27 czerwca 2007 r.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.), wpis od zażaleń na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych jest wpisem stałym i wynosi 100 złotych.

W tym stanie rzeczy niuiszczenie przez skarżącego należnego wpisu musiało skutkować odrzuceniem zażalenia na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Z tych względów, Naczelny Sąd Administracyjny, działając na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł, jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt