drukuj    zapisz    Powrót do listy

652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych, Administracyjne postępowanie Ubezpieczenia, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Zobowiązano postanowieniem organ do nadesłania akt, VII SA/Wa 1891/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-17, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 1891/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-01-17  
Data wpływu
2007-11-05
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Bożena Więch-Baranowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych
Hasła tematyczne
Administracyjne postępowanie
Ubezpieczenia
Sygn. powiązane
II GSK 1061/08 - Wyrok NSA z 2009-09-08
Skarżony organ
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Treść wyniku
Zobowiązano postanowieniem organ do nadesłania akt
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 112 w zw. z art. 55 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Sygnatura akt VII SA/WA 1891/07 POSTANOWIENIE Dnia 17 stycznia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Bożena Więch - Baranowska po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. K. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] sierpnia 2007 r. Nr [...] w przedmiocie: odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie art. 112 z zw. z art. 55 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) postanawia: zobowiązać Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do nadesłania kompletnych akt administracyjnych dotyczących decyzji Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] czerwca 2007 r. Nr [...] oraz decyzji Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] lipca 2003 r. Nr [...] – oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem gdyż w nadesłanych aktach administracyjnych znajdują się jedynie kopie nie potwierdzone za zgodność z oryginałem - w terminie 7 dni pod rygorem wymierzenia (w trybie 112 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Dz. U. z 2002r, Nr 153, poz. 1270 ze zm.) grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6 ww. ustawy w razie uchylenia się organu od zastosowania się do niniejszego postanowienia.Powered by SoftProdukt