drukuj    zapisz    Powrót do listy

6293 Przejęcie gospodarstw rolnych, Prawo pomocy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Przyznano prawo pomocy w całości, III SA/Po 262/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-06-06, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Po 262/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-06-06  
Data wpływu
2008-05-12
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Sebastian Michalski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6293 Przejęcie gospodarstw rolnych
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Przyznano prawo pomocy w całości
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 pkt 1 art. 258 par. 1 par. 2 pkt 7
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Sebastian Michalski – referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 06 czerwca 2008r. przy udziale na posiedzeniu niejawnym sprawy wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi R. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wydania z naruszeniem prawa decyzji dotyczącej przejęcia gospodarstwa rolnego na rzecz Państwa; postanawia: 1. zwolnić R. B. od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych, 2. ustanowić dla R. B. adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka w [...]. /-/S. Michalski

Uzasadnienie

Skarżąca R. B., w odpowiedzi na wezwanie do uiszczania wpisu od skargi w kwocie 200,00zł, wniosła o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

W uzasadnieniu żądania, na formularzu wnioski i w piśmie z dnia 23 maja 2008 r. (k.14), wskazał, że prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z dwiema córkami w wieku 4 i 7 lat; młodsza córka pozostaje pod opieką kardiologa. Oświadczyła, że miesięczny dochód brutto rodziny (846,69 renta z zasiłkiem rodzinnym i pielęgnacyjnym oraz 200,00zł alimenty na dzieci) nie zapewnia minimum socjalnego. Skarżąca korzysta ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej, który częściowo pokrywa wydatki na leki i opał. Podała, że jest właścicielką odziedziczonej po babci nieruchomości zabudowanej budynkiem w stanie surowym o powierzchni 68 m². Nie ma innych nieruchomości, oszczędności i wartościowych przedmiotów. Miesięczne koszty utrzymania obejmujące wydatki na energię elektryczna, telefon, wodę, media i leki określiła na około 400,00zł. Zamieszkuje u swojej matki, która spłaca kredyt zaciągnięty na remont domu (rata miesięczna 330,00zł). Oświadczyła, że matka utrzymuje się ze świadczeń emerytalnych, a po opłaceniu wszystkich zobowiązań na życie pozostaje jej około 250,00zł.

Zgodnie z art. 246 §1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym następuje, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Aktualna sytuacja majątkowa i rodzinna Skarżącej wskazuje, iż należy ona do grona osób spełniających przesłanki dla objęcia jej dobrodziejstwem prawa pomocy. Porównanie dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny (około 325,00zł miesięcznie) z wysokością zwykłych kosztów utrzymania miesięcznego wskazuje, że pokrycie nawet najniższych kosztów sądowych przekracza zdolności płatnicze Wnioskodawczyni. Zaspokojenie podstawowy potrzeby rodziny umożliwia jej dopiero pomoc matki i finansowe wsparcie z Miejskiego Ośrodka Opieki Społecznej.

Stwierdzając brak realnych możliwości zgromadzenia, w tym również poprzez pożyczkę czy kredyt, środków koniecznych dla celowego dochodzenia swoich praw przed sądem uznać należało, że odmowa przyznania prawa pomocy w niniejszej sprawie utrudni Skarżącej, ponad funkcje przypisywane kosztom postępowania, realizację prawa do sądu.

Z uwagi na powyższe na podstawie art. 258 §1 i §2 pkt 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji postanowienia.

/-/S. MichalskiPowered by SoftProdukt