drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Budowlane prawo Przywrócenie terminu, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Oddalono wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego, II SA/Rz 341/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-07-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Rz 341/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie

Data orzeczenia
2008-07-10  
Data wpływu
2008-05-29
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Sędziowie
Jolanta Ewa Wojtyna /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Budowlane prawo
Przywrócenie terminu
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Oddalono wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 86 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Ewa Wojtyna po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2008 roku w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym wniosku A. S. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od jej skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] marca 2008r. znak: [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki samowolnie wybudowanego komina stalowego - postanawia - odmówić przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie

W dniu 28 kwietnia 2008r. A. S. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargę na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] marca 2008r. znak: [...]utrzymującą w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] grudnia 2006r. znak:[...], która nakazywała wyżej wymienionej dokonanie rozbiórki samowolnie wybudowanego komina stalowego zlokalizowanego na działce nr [...] położonej w L. przy ul. H.

Ze względu na fakt, iż skarga powyższa nie była opłacona wezwano A. S. do uiszczenia kwoty 500 zł tytułem wpisu w sprawie, wskazując, iż wezwanie należy wykonać w terminie 7 dni, licząc od daty jego doręczenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Przedmiotowe wezwanie zostało doręczone skarżącej w dniu 11 czerwca 2008r., o czym świadczy jej podpis na zwrotnym potwierdzeniu jego odbioru.

Termin do uzupełnienia wskazanego braku skargi upłynął względem A. S.

w dniu 18 czerwca 2008r.

W dniu 20 czerwca 2008r. A. S. złożyła w tut. Sądzie wniosek

o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od złożonej przez siebie skargi, uiszczając jednocześnie odpowiadającą jego wysokości kwotę (500 zł). Uzasadniając niedotrzymanie terminu skarżąca wskazała, iż "natłok spraw

i obowiązków związanych z budową nowej piekarni a także kłopoty zdrowotne" spowodowały opóźnienie w opłaceniu skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje:

Niedotrzymanie przez stronę postępowania sądowoadministracyjnego terminu do dokonania określonej czynności procesowej skutkuje bezskutecznością owej czynności, co wynika z art. 85 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej P.p.s.a.

Sąd przywróci jednakże stronie termin, o ile uchybienie było przez nią niezawinione – art. 86 § 1 P.p.s.a. Stosownie do postanowień art. 87 P.p.s.a. przywrócenie terminu uwarunkowane jest złożeniem pisma z wnioskiem o przywrócenie terminu w sądzie, w którym czynność miała być dokonana (§ 1), uprawdopodobnieniem przez stronę braku winy w uchybieniu terminowi (§ 2) oraz dokonaniem przez stronę wraz

z wnioskiem o przywrócenie terminu czynności, której strona nie dokonała w terminie (§ 4).

Uprawdopodobnienie braku winy, jako przesłanka zasadności wniosku

o przywrócenie terminu, oznacza wskazanie okoliczności, które przy zachowaniu należytej staranności uniemożliwiły wnioskującemu terminowe dokonanie czynności

i jednocześnie były nie do przezwyciężenia, nawet przy użyciu największego

w danych warunkach wysiłku.

W ocenie Sądu, skarżąca nie wywiązała się z obowiązku uprawdopodobnienia, że uchybienie terminu było od niej niezależne i nie wynikało

z jej zaniedbania.

A. S. podniosła bowiem w złożonym przez siebie wniosku, iż nie opłaciła skargi w ustawowym terminie w związku "natłokiem spraw

i obowiązków związanych z budową nowej piekarni a także kłopotami zdrowotnymi".

Zdaniem Sądu, uchybienie terminowi z pierwszego ze wskazanych przez wnioskodawczynię powodów było przejawem niestaranności skarżącej i stanowiło przeszkodę możliwą do przezwyciężenia, tym samym można przypisać wnioskodawczyni winę, o której mowa w art. 86 § 1 P.p.s.a. W odniesieniu z kolei do drugiej, podniesionej przez skarżącą, przeszkody terminowego dokonania przez nią czynności procesowej, należy stwierdzić, iż samo powołanie się na "kłopoty zdrowotne" bez jednoczesnego wskazania na czym one polegały i czy rzeczywiście mogły uniemożliwić uzupełnienie braku fiskalnego skargi w ustawowym terminie jest niewystarczające do przyjęcia, iż uprawdopodobniono brak winy w rozumieniu art. 86 § 1 P.p.s.a.

Brak uprawdopodobnienia niezawinionych przyczyn uchybienia powoduje

z kolei brak podstaw do przywrócenia terminu do dokonania czynności w postaci uiszczenia wpisu od skargi.

Dlatego też odmówiono uwzględnienia wniosku A. S., działając na podstawie art. 86 § 1 P.p.s.a.Powered by SoftProdukt