drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, , Starosta, Przekazać według właściwości, II SA/Op 248/04 - Postanowienie WSA w Opolu z 2004-09-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Op 248/04 - Postanowienie WSA w Opolu

Data orzeczenia
2004-09-27 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2004-08-17
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Sędziowie
Teresa Cisyk /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Skarżony organ
Starosta
Treść wyniku
Przekazać według właściwości
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie: Sędzia WSA Teresa Cisyk po rozpoznaniu w dniu 27 września 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Starosty Brzeskiego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego postanawia: przekazać według właściwości do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Uzasadnienie

Starosta Brzeski w dniu 16 sierpnia 2004 r., złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu wniosek o rozstrzygnięcie sporu, o właściwość pomiędzy nim a Starostą Strzelińskim, w sprawie wydania pozwolenia budowlanego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 13 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), zwanej dalej p.s.a., wojewódzkie sądy administracyjne rozpoznają wszystkie sprawy sądowoadministracyjne z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego. Właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego reguluje przepis art. 15 p.s.a. Według art. 15 § 1 pkt 4 p.s.a., Sąd ten rozstrzyga spory kompetencyjne, o których mowa w art. 4 p.s.a., to jest spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi, o ile odrębna ustawa nie stanowi inaczej, oraz spory kompetencyjne między organami tych jednostek a organami administracji rządowej.

W przedmiotowej sprawie wystąpił spór kompetencyjny między organami jednostek samorządu terytorialnego, a zatem jego rozstrzygnięcie należy do właściwości Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W związku z powyższym, na podstawie art. 59 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), postanowiono przekazać według właściwości sprawę do Naczelnego Sądu Administracyjnego.Powered by SoftProdukt