drukuj    zapisz    Powrót do listy

6272 Wizy, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, na osiedlenie się, wydalenie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Umorzenie postępowania, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA, V SA/Wa 965/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

V SA/Wa 965/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-08 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-04-03
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Danuta Dopierała /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6272 Wizy, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, na osiedlenie się, wydalenie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
Treść wyniku
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 232 § 1 pkt 2, art. 60, art. 161 § 1 i § 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący – Sędzia WSA - Danuta Dopierała po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. H. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia ... stycznia 2008 r. Nr ... w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na osiedlenie się postanawia: - umorzyć postępowanie sądowe, - zwrócić A. H. połowę wpisu sądowego od skargi w wysokości ... zł (... złotych) ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, uiszczonego w dniu 13 lutego 2008 r. i wpisanego do rejestru opłat sądowych pod poz. ... w dniu 15 lutego 2008 r.

Uzasadnienie

Skarżący pismem z dnia 12 lutego 2008 r. (data nadania pocztowego: 15 lutego 2008 r.) złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na opisaną w komparycji postanowienia decyzję.

Pismem z 23 czerwca 2008 r. pełnomocnik skarżącego cofnął skargę.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści przepisu art. 232 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi [Dz.U. Nr 153, poz. 1270], dalej: p.p.s.a. sąd z urzędu zwraca stronie połowę wpisu od pisma cofniętego przed rozpoczęciem posiedzenia, na które sprawa została skierowana, z tym że posiedzenie mediacyjne nie wyłącza zwrotu.

Zgodnie z przepisem art. 60 p.p.s.a. strona skarżąca może cofnąć skargę, które to cofnięcie wiąże sąd, chyba, że zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności (w takim wypadku sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne).

Stwierdzając, iż powyższe okoliczności nie zachodzą i uznając, że pełnomocnik skarżącego skutecznie cofnął skargę, Sąd w oparciu o art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji. O zwrocie wpisu orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 2 p.p.s.a.Powered by SoftProdukt