drukuj    zapisz    Powrót do listy

6153 Warunki zabudowy  terenu, Wstrzymanie wykonania aktu, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, II SA/Po 281/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-06-05, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Po 281/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-06-05  
Data wpływu
2008-03-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Edyta Podrazik /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6153 Warunki zabudowy  terenu
Hasła tematyczne
Wstrzymanie wykonania aktu
Sygn. powiązane
II OZ 1143/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-04
II OZ 1144/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-04
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 61 par. 1, par. 3, par. 5
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Wydział II w następującym składzie: Przewodniczący: sędzia WSA Edyta Podrazik po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg W.B., Stowarzyszenia A – Koło Gminy w O., J. i J. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy terenu postanawia: oddalić wniosek skarżących o wstrzymanie wykonania decyzji (-) E. Podrazik

Uzasadnienie

Dnia (...) Skarżący wnieśli oddzielnie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na wyżej opisaną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K., utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy O. z dnia (...), w której ustalono warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego – tuczarni indyków.

W skargach zawarto wnioski o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Uzasadniając wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji Skarżący argumentowali, że jej wykonanie może spowodować niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody i spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Zaskarżona decyzja będzie podstawą do wydania m.in. decyzji o pozwoleniu na budowę i w konsekwencji pozwoli na realizację inwestycji.

Skargi zostały zarejestrowane pod sygn. II SA/Po 281/08, II SA/Po 282/08 i II SA/Po 283/08. Postanowieniem z dnia 5 czerwca 2008 r. Sąd połączył wymienione sprawy do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia pod sygn. II SA/Po 281/08.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270) Sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1 art. 61, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Wstrzymanie wykonania aktu może dotyczyć jedynie takiego aktu, który nadaje się do wykonania i wymaga wykonania, tak więc odnosi się do sytuacji, gdy zaskarżony akt wywołuje skutki materialnoprawne.

Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy terenu z uwagi na specyfikę regulowanego nią przedmiotu nie ma cechy wykonalności w rozumieniu art. 61 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Decyzja taka ma charakter deklaratoryjny, stwierdzając jedynie zgodność zamierzenia inwestycyjnego z prawem, sama w sobie nie uprawnia jeszcze do rozpoczęcia robót budowlanych.

Niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków musi być bezpośrednio związane z wykonywaniem zaskarżonego aktu. W przedmiotowej sprawie związek taki nie występuje. Możliwość realizacji inwestycji, której obawiają się skarżący wynikać może jedynie z ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, a nie z decyzji o warunkach zabudowy. Skutki ewentualnej decyzji o pozwoleniu na budowę skarżący mogą zwalczać jedynie w postępowaniu w sprawie wydania tejże decyzji.

Wobec powyższego na podstawie art. 61 § 3 i § 5 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi należało orzec jak w sentencji.

/-/ E. PodrazikPowered by SoftProdukt