drukuj    zapisz    Powrót do listy

6153 Warunki zabudowy  terenu, Budowlane prawo, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono skargę, II SA/Łd 24/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-05-15, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Łd 24/08 - Wyrok WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-05-15 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-01-10
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Arkadiusz Blewązka
Barbara Rymaszewska /sprawozdawca/
Grzegorz Szkudlarek /przewodniczący/
Symbol z opisem
6153 Warunki zabudowy  terenu
Hasła tematyczne
Budowlane prawo
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2003 nr 80 poz 717 art 4 ust.2 pkt.2, art 59 ust.1, art 61 ust.1
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Sentencja

Dnia 15 maja 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Grzegorz Szkudlarek, Sędziowie Sędzia WSA Barbara Rymaszewska (spr.), Sędzia WSA Arkadiusz Blewązka, Protokolant Asystent sędziego Paulina Hućko, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 maja 2008 roku przy udziale - sprawy ze skargi B. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji oddala skargę.

Uzasadnienie

IISA/Łd 24/08

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia [..] Wójt Gminy G. na podstawie art. 4 ust.2 pkt.2, art. 59 ust.1, art. 61 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku określił sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu dla inwestycji obejmującej budowę wiaty składowo-gospodarczej na nieruchomości położonej w miejscowości Ż., gm. G.

Od powyższej decyzji odwołanie wniósł B.S., właściciel nieruchomości sąsiedniej. W odwołaniu wskazał, że na skutek niedoręczenia mu postanowienia Starosty Powiatu [..] z dnia [..] w przedmiocie uzgodnienia, został pozbawiony ochrony swoich praw. Podniósł również, że na działkach sąsiednich prowadzona jest produkcja tartaczna oraz impregnacja drewna. Odwołujący wyjaśnił także, że budowa wiaty zagrodzi drogę przeciwpożarową. Ponadto stwierdził, opierając się na opiniach biegłych sądowych sporządzonych na potrzeby postępowania karnego, że przedmiotowa wiata o gabarytach określonych w decyzji nie mieści się w granicy działki.

Decyzją z dnia [..] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w S. utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję. W uzasadnieniu organ wskazał, że decyzja o warunkach zabudowy jest tylko wstępną fazą procesu inwestycyjnego. Nie jest to akt upoważniający do podjęcia i realizacji inwestycji lecz stanowi podstawę do ubiegania się o pozwolenie na budowę. Badanie, czy planowana inwestycja spełnia wymogi prawa budowlanego ma miejsce w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę. Decyzja o warunkach nie określa szczegółowo gabarytów inwestycji lecz przesądza jedynie, że na tym terenie dopuszczalna jest budowa wiaty składowo- gospodarczej. Dlatego nie można uwzględnić opinii biegłego S.A., bowiem nie wiadomo w jaki sposób biegły ustalił gabaryty wiaty, poza tym kwestia ta nie jest przedmiotem decyzji o warunkach zabudowy. Organ odwoławczy wskazał również, że dla niniejszej sprawy pozostaje bez znaczenia fakt prowadzenia przez sąsiada skarżącego nielegalnej produkcji. Zdaniem organu odwoławczego słuszny jest natomiast zarzut odwołującego dotyczący braku doręczenia postanowienia Starosty Powiatu [..] z dnia [..] w przedmiocie uzgodnienia. Jednakże organ odwoławczy wskazał, że postanowienie to ma charakter ostateczny, a organ w niniejszej sprawie nie jest władny weryfikować postanowień innych organów.

B.S. wniósł skargę na powyższą decyzję powtarzając argumentację zawartą w odwołaniu. Wyjaśnił ponadto, że budowa przedmiotowej wiaty na działce jest niedopuszczalna. Wiata będzie bowiem wykorzystywana do nielegalnej produkcji tartacznej. Działalność ta w ocenie skarżącego spowoduje emisję zanieczyszczeń na jego działkę i w konsekwencji uniemożliwi mu prowadzenie produkcji rolnej. Wskazał również, że Wójt Gminy G. przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy powinien sprawdzić, czy skarżącemu zostało przesłane postanowienie Starosty Powiatu w przedmiocie uzgodnienia, zgodnie ze wskazówkami Samorządowego Kolegium Odwoławczego zawartymi w uzasadnieniu postanowienia z dnia [...], stwierdzającego niedopuszczalność zażalenia.

W odpowiedzi na skargę organ administracji wniósł o jej oddalenie z przyczyn wskazanych w zaskarżonej decyzji. Wskazał również, że organ bezpodstawnie powołał się w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji na brak potwierdzenia autentyczności złożonej do akt sprawy opinii biegłego K. J. Jednakże kwestia ta nie ma znaczenia dla sprawy bowiem biegły nie wypowiedział się jednoznacznie w sprawie projektowanej inwestycji.

Pismem z dnia 5 lutego 2008 r. skarżący wskazał, że w wyniku innego postępowania administracyjnego wyszło na jaw, że na gruncie na którym wybudowana ma być wiata od ponad 5 lat istnieje podziemny kabel energetyczny.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga jest niezasadna.

Zgodnie z treścią art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - dalej p.p.s.a, sądy administracyjne sprawują w zakresie swojej właściwości kontrolę działalności administracji publicznej. Oznacza to, iż sąd bada legalność zaskarżonego rozstrzygnięcia pod kątem jego zgodności z prawem materialnym określającym prawa i obowiązki stron oraz prawem procesowym regulującym postępowanie przed organami administracji publicznej.

Kontrolą Sądu w niniejszej sprawie objęta jest decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [..] utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy G. z dnia [..], określającą sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę wiaty składowo- gospodarczej na nieruchomości, położonej w miejscowości Ż., gm. G.

Podstawę materialnoprawną wydania przedmiotowej decyzji o warunkach zabudowy stanowi ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), zwana dalej ustawą.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy, zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, wymaga ustalenia, w drodze decyzji warunków zabudowy.

W myśl art. 61 ust.1 powołanej ustawy wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

1) co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;

2) teren ma dostęp do drogi publicznej;

3) istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem ust. 5, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;

4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1;

5) decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Stosownie natomiast do przepisu art. 53 ust. 3 w związku z art. 64 tej ustawy właściwy organ w postępowaniu związanym z wydaniem decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dokonuje analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych, a także stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.

W niniejszej sprawie organy administracji w sposób wnikliwy przeprowadziły postępowanie wyjaśniające w zakresie spełnienia przesłanek o których mowa wyżej.

W decyzji o warunkach zabudowy organ I instancji ustalił wymagania dotyczące nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów oraz cech zabudowy. Analizą objął sąsiednie działki dostępne z tej samej drogi. Projekt decyzji uzgodnił ze Starostą [..] w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz Wojewodą [..] w zakresie ochrony przyrody .

Rozstrzygnięcia wydane w postępowaniu uzgodnieniowym są ostateczne i strona skarżąca ma możliwość ich wzruszenia wyłącznie w trybie postępowania nadzwyczajnego. Okoliczność zatem, że skarżący nie otrzymał postanowienia Starosty [..] mimo, że stanowi uchybienie procesowe, nie może być przedmiotem niniejszego postępowania.

Podkreślić ponadto należy, że organ wydający decyzję o warunkach zabudowy ustala wprawdzie warunki i wymagania planowanej inwestycji, lecz ocena tych ustaleń i warunków należy do kompetencji organu wydającego pozwolenie na budowę. Organy administracji w postępowaniu w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę obowiązane są wyjaśnić i ocenić, czy realizacja inwestycji według założonego przez inwestora projektu technicznego nie doprowadzi do zmiany charakteru i parametrów zabudowy, a nadto czy jest zgodna z decyzją o ustaleniu warunków zabudowy. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie przewiduje, aby w postępowaniu w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy wskazywano konkretną lokalizację planowanej inwestycji na działce objętej wnioskiem. Zagadnienia dotyczące odległości inwestycji od granic działki skarżącego, kwestia zablokowania drogi przeciwpożarowej, położenia kabla energetycznego, mogą być zatem przedmiotem postępowania odnośnie wydania pozwolenia na budowę ( art. 5 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Dz. U. r. Nr 156, poz. 1118 ze zm). W tym to postępowaniu inwestor obowiązany jest szczegółowo wskazać charakterystykę inwestycji, w tym jej dokładną lokalizację (art. 34 ust. 3 ) Organ orzekający w sprawie ustalenia warunków zabudowy nie może wkraczać w kompetencje organu wydającego decyzję o pozwolenie na budowę. Również zarzuty skarżącego dotyczące uciążliwości planowanej inwestycji polegające na wytwarzaniu hałasu czy zanieczyszczeń, skarżący może podnieść dopiero w postępowaniu w przedmiocie pozwolenia na budowę.

Reasumując: Organ I instancji wydał decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie wiaty składowo - gospodarczej przeznaczonej na cele rolnicze. Planowana inwestycja jest zgodna z obwiązującym na terenie analizowanym ładem przestrzennym. Ewentualne późniejsze użytkowanie wiaty w celach produkcyjnych (czego obawia się skarżący) stanowić będzie naruszenie przepisów prawa materialnego, dające podstawę do wszczęcia postępowania określonego w art. 59 ust 3 ustawy. Jednakże na obecnym etapie inwestycji, podnoszone przez stronę skarżącą zarzuty są przedwczesne.

W świetle powyższych ustaleń skargę należało uznać za nieuzasadnioną, gdyż zaskarżona decyzja jak i decyzja organu I instancji są zgodne z prawem. Organy administracji, dokonały prawidłowych ustaleń faktycznych, prowadziły postępowanie w zgodzie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego oraz zastosowały właściwe przepisy prawa materialnego.

Wobec powyższego Sąd na podstawie art. 151 p.p.s.a. orzekł jak wyroku.

P.H.Powered by SoftProdukt