drukuj    zapisz    Powrót do listy

6072 Scalenie oraz podział nieruchomości, Odrzucenie skargi, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę, III SA/Po 199/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-08-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Po 199/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-08-28 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-03-27
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Marzenna Kosewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6072 Scalenie oraz podział nieruchomości
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 1 i par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 28 sierpnia 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Wydział III w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Marzenna Kosewska po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2008 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości postanawia: odrzucić skargę /-/ M. Kosewska

Uzasadnienie

M. S. wniósł skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] Nr [...] utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy z dnia [...] [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości.

Zarządzeniem z dnia 28 marca 2008 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie [...] zł. w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie, skarżący złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienie od kosztów sądowych.

Postanowieniem z dnia 5 czerwca 2008 r. odmówiono skarżącemu przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. Orzeczenie to stało się prawomocne od dnia 19 czerwca 2008 r.

Wobec powyższego, zarządzeniem z dnia 30 czerwca 2008 r. ponownie wezwano skarżącego do uiszczenia w terminie 7 dni wpisu sądowego w kwocie [...] zł., pod rygorem odrzucenia skargi. Powyższe zarządzenie zostało doręczone skarżącemu w dniu 2 lipca 2008 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru – k. 35 akt sądowych).

Pomimo upływu 7-dniowego terminu, skarżący nie uiścił wpisu od skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny, zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Z kolei § 3 art. 220 wyżej wymienionej ustawy stanowi między innymi, że skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W przedmiotowej sprawie, wobec uprawomocnienia się postanowienia z dnia 12 czerwca 2008 r. odmawiającego M. S. przyznania prawa pomocy, zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi zostało doręczone skarżącemu w dniu 2 lipca 2008 r. Skarżący nie uiścił wpisu sądowego w ustawowym 7-dniowym terminie wskazanym w zarządzeniu. W konsekwencji niewykonania wezwania należało zastosować rygor w nim przewidziany i odrzucić skargę.

Mając na względzie powyższe Sąd, na podstawie powołanych przepisów, orzekł jak w sentencji postanowienia.

/-/ M. Kosewska

K.P.dPowered by SoftProdukt