drukuj    zapisz    Powrót do listy

645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601644 oraz od 646-652, , Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Umorzono postępowanie, VI SAB/Wa 10/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SAB/Wa 10/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-03-10 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-01-08
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Dorota Wdowiak
Ewa Frąckiewicz
Pamela Kuraś-Dębecka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601644 oraz od 646-652
Sygn. powiązane
I OZ 520/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-16
Skarżony organ
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Treść wyniku
Umorzono postępowanie
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Pamela Kuraś-Dębecka (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Ewa Frąckiewicz Sędzia WSA Dorota Wdowiak Protokolant Monika Staniszewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 marca 2008 r. sprawy ze skargi M. B. na bezczynność Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie udostępnienia akt w sprawie z zakresu ubezpieczeń społecznych KRUS postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne

Uzasadnienie

M. B. (dalej jako: skarżący) zwrócił się w dniu [...] lutego 2006 r. do Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w L. (dalej jako: KRUS) o umożliwienie mu wglądu do akt ubezpieczeniowych.

W dniu [...] maja 2006 r. skarżący wniósł skargę na bezczynność, dotyczącą odmowy udostępnienia mu wglądu do akt ubezpieczeniowych.

W piśmie Centrali KRUS z dnia [...] maja 2006 r. oraz w piśmie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] maja 2007 r. wskazano, że skarżący w dniu [...] kwietnia 2006 r. złożył w Placówce Terenowej KRUS w Lipnie pisemne pełnomocnictwo udzielone mu przez [...] do podejmowania wszelkich czynności w postępowaniu administracyjnym i sądowym dotyczącym ubezpieczenia w KRUS. W związku z tym wgląd do danych ubezpieczeniowych został skarżącemu udostępniony. Skarżący pismem Kierownika Placówki Terenowej KRUS w L. z dnia [...] kwietnia 2006 r. został poinformowany o możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1270, ze zm., dalej jako: p.p.s.a.) Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy stało się ono bezprzedmiotowe. W niniejszej sprawie skarżący wniósł skargę, dotyczącą odmowy udostępnienia mu do wglądu akt ubezpieczeniowych w placówce KRUS. Natomiast z akt administracyjnych wynika, że skarżący pismem z dnia [...] kwietnia 2006 r. został poinformowany o możliwości zapoznania się z aktami sprawy po ich zwrocie od organu nadrzędnego.

W orzecznictwie wskazuje się, iż jeśli w momencie rozpoznania przez Sąd skargi organ nie pozostaje już w bezczynności, to postępowanie sądowe podlega umorzeniu jako bezprzedmiotowe (wyrok NSA z 25 października 2005 r., sygn. akt II OSK 85/05, LEX nr 188791, a także postanowienie WSA w Olsztynie z 31 sierpnia 2006 r., sygn. akt I SAB/Ol 3/06, LEX nr 237485). Należy więc uznać, iż zawiadomienie skarżącego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przesądza o bezprzedmiotowości jego skargi. Skarżący domaga się bowiem wglądu do akt ubezpieczeniowych, podczas gdy organ poinformował go, że może on z takiej możliwości skorzystać.

Również B. Dauter wskazał, iż bezprzedmiotowość postępowania zachodzi w wypadku podjęcia czynności przez organ w sprawie, w której została wniesiona skarga na bezczynność organu (B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz", Zakamycze 2006).

Z uwagi na powyższe na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt