drukuj    zapisz    Powrót do listy

6329 Inne o symbolu podstawowym 632, , Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA, IV SA/Po 191/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-03-09, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Po 191/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2007-03-09 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-03-05
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Ewa Makosz-Frymus /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Makosz - Frymus po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2007r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie świadczeń rodzinnych postanawia umorzyć postępowanie /-/ E. Makosz-Frymus

Uzasadnienie

Decyzją nr [...] z 7 [...] r. wydaną z upoważnienia Wójta Gminy K. przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. Z. K. odmówiono przyznania wnioskowanego przez niego:

1. zasiłku rodzinnego na dziecko,

2. dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,

3. dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła,

4. dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Skarżący, z zachowaniem ustawowego terminu, od powyższego rozstrzygnięcia złożył odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, żądając wydania decyzji zgodnej z wnioskiem, powołując się na stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Na skutek rozpoznania odwołania Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją nr [...] z [...] r. utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję organu I instancji.

W skardze wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skarżący zażądał uchylenia decyzji z [...] r.

Odpowiadając na skargę organ wskazał, że w niniejszej sprawie w drodze autokontroli decyzją [...] z [...] r. uchylił własną decyzję nr [...] z [...] r. i uwzględnił żądania skarżącego w całości.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Postępowanie w sprawie stało się bezprzedmiotowe. Zgodnie z art. 54 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002r. nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej: p.p.s.a.) organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy. Jak wynika z dokumentów zgromadzonych w aktach okoliczność taka ma miejsce w niniejszej sprawie. Organ odwoławczy decyzją [...] z [...] r. uwzględnił skargę w całości, orzekając o przyznaniu skarżącemu wnioskowanych przez niego świadczeń.

Uznać zatem należy, że skarga na skutek uwzględnienia jej przez organ w trybie autokontroli, została skonsumowana, a postępowanie tym samym stało się bezprzedmiotowe.

Mając powyższe na uwadze Sąd na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. w zw. z art. 54 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

/-/ E. Makosz- FrymusPowered by SoftProdukt