drukuj    zapisz    Powrót do listy

601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa, Umorzenie postępowania, Inspektor Nadzoru Budowlanego,  , SAB/Sz 194/03 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2004-01-15, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

SAB/Sz 194/03 - Postanowienie WSA w Szczecinie

Data orzeczenia
2004-01-15 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2003-04-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Arkadiusz Windak /sprawozdawca/
Barbara Gebel
Stefan Kłosowski /przewodniczący/
Symbol z opisem
601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 161 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący del. Sędzia NSA Stefan Kłosowski Sędzia WSA Barbara GEBEL Asesor Arkadiusz Windak /spr/ Protokolant : Joanna Białas-Gołąb po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2004r. na rozprawie sprawy ze skargi I. i R. C. na bezczynność Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie niewykonania obowiązków nałożonych na inwestora p o s t a n a w i a: umarza postępowanie sądowe.

Uzasadnienie

Pismem z dnia [...] r. I. i R. C., zam. w [...] złożyli skargę na bezczynność Inspektora Nadzoru Budowlanego polegającą na niezałatwieniu sprawy o sygnaturze [...] w terminie określony w art. 35 k.p.a., a dotyczącym samowolnego wyburzenia części ściany oddzielającej lokal użytkowo-handlowy i połączenia go z lokalem użytkowym-biurowym w efekcie czego powstał jeden lokal gastronomiczny. Skarżący wnieśli o zobowiązanie organu do wydania decyzji w sprawie w wyznaczonym terminie.

W dniu [...]r. wpłynęło do Sądu pismo I. i R. C. z dnia [...]r. w którym podali, iż w związku z wydaniem przez Inspektora Nadzoru Powiatowego decyzji końcowej w sprawie nr [...] cofają skargę z dnia [...]r. w części odnoszącej się do wskazanej decyzji, wnioskując o umorzenie postępowania przez Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie z w a ż y ł, co następuje:

Z mocy art. 85 i art. 97 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271) w miejsce Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Ośrodka Zamiejscowego w Szczecinie utworzony został z dniem 1 stycznia 2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, który właściwy jest do rozpoznawania skarg wniesionych przed tą datą do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie w sprawach, w których postępowanie nie zostało zakończone.

Zgodnie z art. 60 wskazanej ustawy skarżący może cofnąć skargę, a jej cofnięcie wiąże sąd. Cofnięcie skargi sąd uznaje za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W przedmiotowej sprawie nie zaistniały przesłanki do stwierdzenia niedopuszczalności cofnięcia skargi, a zatem należało uznać, iż I. i R. C. skutecznie wycofali skargę z dnia [...]r. W takim stanie faktycznym i prawnym, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 wyżej cyt. ustawy Sąd postanowił o umorzeniu niniejszego postępowania.Powered by SoftProdukt