drukuj    zapisz    Powrót do listy

6119 Inne o symbolu podstawowym 611 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym), Umorzenie postępowania, Burmistrz Miasta i Gminy, *Umorzono postępowanie, I SA/Wr 1109/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-08-09, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 1109/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2004-08-09 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2004-07-19
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Halina Betta /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Burmistrz Miasta i Gminy
Treść wyniku
*Umorzono postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 161 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA - Halina Betta po rozpoznaniu w dniu 9 sierpnia 2004r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Wojewody D. na uchwałę Urzędu Miasta i Gminy M. z dnia [...]. Nr [...] z dnia [...]. Nr [...] w przedmiocie przejęcia od Zakładów A w G. wodociągu miejskiego wraz z działka nr [...]obręb G. w zamian za zaległości podatkowe postanawia: umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie

Wojewoda D. jako organ nadzoru na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591) wniósł o stwierdzenie nieważności uchwał Rady Miejskiej Gminy M. opisanych wyżej. W przedmiotowej uchwale z dnia [...]Rada Miejska w M. upoważniła Burmistrza Miasta i Gminy M.do przejęcia wodociągu miejskiego oraz gruntu o pow. [...] ha w zamian za zaległości podatkowe, zaś w dniu [...]. podjęto uchwałę dotyczącą przejęcia od Zakładów A w G. wodociągu miejskiego wraz z działką nr [...] obręb G. w zamian za zaległości podatkowe.

W toku badania legalności przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, że stanowiące przedmiot skargi uchwały zostały podjęte z istotnym naruszeniem art. 18 ust. 2 pkt 9a) i art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 66 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.).

Pismem procesowym z dnia [...]. strona skarżąca cofnęła skargę z uwagi iż Rada Miejska Gminy M. w dniu [...]. podjęła uchwałę nr [...]w sprawie uchylenia uchwał nr [...]z [...]. oraz nr [...]z dnia [...]. Rady Miejskiej Gminy M.

W tej sytuacji wobec cofnięcia skargi przez skarżącego Wojewódzki Sąd Administracyjny umorzył postępowanie zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270).Powered by SoftProdukt