drukuj    zapisz    Powrót do listy

652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych, Odrzucenie skargi, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Odrzucono skargę, VII SA/Wa 509/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-24, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 509/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-04-24 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-03-26
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Mariola Kowalska. /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
II GSK 82/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-10
Skarżony organ
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Mariola Kowalska po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. J. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] listopada 2007r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego postanawia: odrzucić skargę G. J.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Ze znajdującego się w aktach sprawy zwrotnego potwierdzenia odbioru zaskarżonej decyzji wynika, iż skarżącemu doręczono zaskarżone orzeczenie w dniu 21 listopada 2007r.

Skarga została złożona w dniu 5 marca 2008r. (data nadania w Urzędzie Pocztowym), a zatem z uchybieniem ustawowego terminu do jej wniesienia. Wskazać należy również, iż strona skarżąca nie złożyła wniosku o przywrócenie uchybionego terminu.

W oparciu o dyspozycję art. 58 § 1 pkt 2 ww. ustawy sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Z tego względu, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 58 § 1 pkt. 2 cytowanej ustawy orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt