drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Skarbowej, Odrzucono skargę, I SA/Rz 104/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-05-09, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Rz 104/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie

Data orzeczenia
2008-05-09  
Data wpływu
2008-01-22
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Sędziowie
Jacek Surmacz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 § 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Jacek Surmacz po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg D. Kl. i R. Kl. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) listopada 2007 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek za zwłokę od zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 r. postanawia: odrzucić skargę R. K..

Uzasadnienie

I SA/Rz 104/08

Uzasadnienie

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I z dnia 22 stycznia 2008 r. skarżący: D. K. i R. K. zostali wezwani do solidarnego uiszczenia wpisu od skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) listopada 2007 r., (...), w kwocie 500 zł., w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis zarządzenia został doręczony skarżącemu R. K. (karta 46 akt sądowych) w dniu 30 stycznia 2008 r. Termin do uiszczenia wpisu upłynął z dniem 6 lutego 2008 r. Wpis nie został uiszczony w zakreślonym terminie.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm./ skarga, od której, pomimo wezwania, nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd orzekł jak w sentencji - o odrzuceniu skargi.Powered by SoftProdukt